ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 23.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети октомври                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2586 по описа за 2018 година

На именното повикване в 10:16 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Бургас Бийч Къмпани“ЕООД, редовно призован, представител не се явява.

За ОТВЕТНИКА Началник отдел „Оперативни дейности“Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт Т., с пълномощно от днес.

Съдът докладва ПОСТЪПИЛО становище наименовано жалба с вх.№11629/23.10.2018 г. от управителя на дружеството-жалбоподател, в която не възразява да се даде ход на делото в негово отсъствие. Представя доказателства в подкрепа на жалбата.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на „Бургас Бийч Къмпани“ ЕООД против заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК–628-0263959/17.09.2018 г. на началник отдел „Оперативни дейности“Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, с която е разпоредено запечатване на търговски обект – снек бар „Феймъс“, находящ се в гр.Бургас, Атанасовска коса част І и забрана за достъп до него за срок от 15 дни, на основание чл.186, ал.1, т.1, б.“а“ от ЗДДС.

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по издаване на обжалвания административен акт.

Извършена е от съда служебна справка относно предмета и страните по ч.адм. №2333/2018 по описа на съда.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства Молим да приемете административно-наказателната преписка. На дружеството са съставени два АУАН, а именно - № F406194 и F 406207 и двата от 11.09.2018 г., които представям, ведно с копие от протокол за извършена проверка №0263959/12.08.2018г.. Към настоящия момент не са издадени наказателни постановления. Моля да не се приемат представените с писмената молба доказателства, тъй като са правно ирелевантни за извършените продажби, защото при изготвяне на протокола за извършена проверка от 12.08.2018г., връчен на салонния управител на стр.3 същият заявява, че фискалното устройство е било развалено и са работили с книжка. С оглед на което считаме, че същите не касаят фискален бон за извършените от контролните органи покупки. С оглед на което молим да не бъдат приемани по делото. В тази връзка контролните органи са изкарали към деня на покупката и електронна контролна лента от дата 12.08.2018 г., от която е видно, че в горепосочения час не са регистрирани електронни продажби. Няма да соча други доказателства.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА писмените доказателства представени с жалбата, с административната преписка, с молба вх.№11629/23.10.2018г., както и днес представените два броя актове за установяване на административни нарушения и протокол за извършена проверка №0263959/12.08.2018г., чиято относимост ще бъде ценена с крайния съдебен акт.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата и потвърдите заповедта, като правилна и законосъобразна. Издаването на фискален бон е нормативно установено и е задължение на всеки търговски обект при получаване на плащане от клиент, търговецът е длъжен да издаде такъв. Неизпълнението на нормативно установено задължение се определя като нарушение, което означава, че с неиздаването на фискален бон не се отчитат приходи и по този начин се цели отклонение от данъчно облагане. От представените по делото доказателства по безспорен начин се установи, че по време на проверката работещото от името на търговеца лице е действало противоправно, като не е издало в два случая фискален касов бон за извършеното плащане от контролните органи. Този факт се установява и от изготвения протокол на проверката от контролния екип. В настоящия случай в оспорената заповед е налице описание на фактическите основания обуславящи нейното издаване, доколкото се касае за констатирано бездействие, а именно неиздаване на фискален бон от фискално устройство. Налице са и конкретни мотиви изложени от административния орган. Предвид изложеното моля да постановите решение, с което оставите в сила обжалваната ЗПАМ.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: