ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 14.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети ноември                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  2586 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Л.Ч., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ „Водоснабдяване и канализация“ЕАД, редовно призован, се представлява от адвокат П., с пълномощно по делото.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила  молба вх.№10483/04.10.2017г. от пълномощника на жалбоподателя адвокат Д., с приложен към нея подписан екземпляр от жалбата, както и издаденото по заявлението решение и извадка от търговския регистър.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№100992/18.10.2017г. от адвокат Д. - пълномощник на жалбоподателя, с приложен към нея договор за правна защита и съдействие и списък на разноските.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№12083/14.11.2017г. от процесуалния представител на жалбоподателя, с която се оттегля уточнението по жалбата и се прави ново, като така представената молба не е подписана. Към молбата е приложена и молба за тълкуване, пълномощно, като същата отново не подписана. Представена е към молбата и решение по адм.д. №1399/2008г. по описа на Административен съд Бургас.

 

Съдът намира, че са налице основания за оставяне без движение на подадената жалба, като се укаже на жалбоподателя, че следва да посочи изрично какво обжалва - мълчалив отказ по подаденото от него заявление или решение изх.№К-1092-52/18.08.2017г. на изпълнителния директор на „Вик“ЕАД, тъй като предметът на делото не може да бъде определен при условията на евентуалност, както е направено в случая. Предвид изложеното  съдът

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без движение жалбата на К.Л.Ч..

УКАЗВА на жалбоподателя, че в 7-дневен срок от уведомяването следва да посочи изрично какво обжалва - мълчалив отказ по подаденото от него заявление или решение изх.№К-1092-52/18.08.2017г. на изпълнителния директор на „Вик“ЕАД.

При неизпълнение на указанията в определения срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че в 7-дневен срок от уведомяването следва да подпише постъпилите молби или да представи подписани от тях екземпляри, след което съдът ще се произнесе по направените в тях доказателствени искания.

 

При изпълнение на указанията на съда в определения срок делото ще бъде разгледано на 19.12.2017г. от 10,40ч., като страните да се считат редовно уведомени.

 

Да се ИЗПРАТИ копие от протокола на жалбоподателя за изпълнение на дадените указания в днешното съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:16часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: