ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 21.03.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ХІ-ти административен състав       

На двадесет и първи март                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2586 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Г.З., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Държавен фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Л.-Т. с представено по делото пълномощно, находящо се на лист 189 от делото.

 

По хода на делото:

Юрисконсулт Л.-Т.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

ДОКЛАДВА жалбата на А.Г.З. против уведомително писмо от 12.12.2016г. на ДФ „Земеделие“, с което е направен частичен отказ от финансово подпомагане по подадено заявление от жалбоподателя.

Съдът ДОКЛАДВА процесуално искане от страна на жалбоподателя за прилагане на две административни дела към настоящото дело – административно дело № 6809/2011г. по описа на Административен съд София град и административно дело № 774/2014г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

Юрисконсулт Л.-Т.: Считам жалбата за неоснователна. Моля да бъде приета като доказателство по делото представената от ДФ „Земеделие“ административна преписка, която между другото е едно от исканията в представеното в днешно съдебно заседание заявление за подпомагане и ние вече сме го представили.

По отношение на искането за присъединяване към делото на другите две административни дела, предоставям на съда.

Имам доказателствени искания. Представям и моля да бъдат приети в днешно съдебно заседание Заповед № РД 09-87 /09.02.2010г. на Министъра на земеделието и храните, с която е утвърдена методика за отказване или намаляване на агроекологични плащания по мярка 214.

Също така, моля да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, въпроси към която съм формулирала в нарочна молба, която представям.

 

 

По направените изявления и доказателствени искания от страните, съдът намира следното:

 

С молбата представена в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя се прави искане да бъдат приложени към настоящото производство две административни дела. В обстоятелствената част на молбата е посочено единствено значението на съдебния акт по административно дело № 6809/2011г. на АССГ и не е посочено каква е връзката на административно дело № 774/2014г. на Административен съд гр.Бургас. Към молбата е приложено Решение № 4691/13.08.2012г. по административно дело № 6809/2011г. на АССГ. Решението не е заверено, както и върху него не е отразено дали то е влязло в сила.

Съдът счита, че за изясняване на обстоятелствата по делото следва да изиска от АССГ, Второ отделение, 30 състав заверено копие от Решение № 4691/13.08.2012г. по административно дело № 6809/2011г. на АССГ,  както и справка дали същото е влязло в сила.

От архива на Административен съд гр.Бургас следва да бъде изискано заверено копие от решението по административно дело 774/2014г.  ведно с евентуално постановен съдебен акт от ВАС във връзка с обжалване на решението.

 

Съдът счита, че исканията на юрисконсулт Л.-Т. за приемане на представеното писмено доказателство, както и искането за допускане на съдебна експертиза са основателни, те са свързани с предмета на спора и следва да бъдат уважени.

 

 

 

 

 

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка  по делото.

 

ДА СЕ ИЗИСКА от Административен съд София град заверено копие от решението по административно дело № 6809/2011г. и евентуално решение на ВАС по проведено обжалване.

 

ДА СЕ ИЗИСКА от архива на Административен съд гр.Бургас заверено копие от решението по административно дело № 774/2014г. и заверено копие на евентуално постановен съдебен акт от ВАС във връзка с обжалване на решението.

 

ПРИЕМА представените от юрисконсулт Л.-Т. заповед от 09.02.2010г. и приложена към нея методика.

 

ДОПУСКА извършване на съдебно-техническа експертиза със задачите формулирани от юрисконсулт Л.-Т. в молба, представена в днешното съдебно заседание.

НАЗНАЧАВА вещо лице Д.Г..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещо лице в размер на 200лв. вносими от ответника в 14-дневен срок, считано от днес.

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.05.2017г. от 13.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Вещото лице да бъде уведомено за започване на работа по възложената му задача след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.04 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: