ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 09.05.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ХІ-ти административен състав       

На девети май                                            две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

                                                                                                    

Секретар: Г.С.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2586 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Г.З., редовно призован, не се явява и не се представлява. Постъпила е молба-становище от негово име по факс, с която не се възразява да бъде даден ход на делото и е формулиран въпрос към вещото лице в случай, че експертизата бъде разгледана в днешното съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на ***, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Л.-Т. с представено по делото пълномощно, находящо се на лист 189 от делото.

 

Явява се вещото лице Д.П.Г..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на вещото лице Д.Г..

ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

Д.П.Г.51 години, български гражданин, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Само един уточняващ въпрос – представени ли са документи за правно основание, които към тогавашния момент са били базови изисквания за направлението?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Както съм посочил в експертизата в графите на контролния лист – предоставените документи, доказващи основанието за ползване на земята, покриват заявената от земеделския стопанин площ. Също и в графа „национален стандарт 4.2“ е упоменато: „…Задължително е постоянните пасища и ливади да се почистват от нежеланата храстовидна растителност…“. Има и други изисквания, като срещу тези графи е отбелязано „НЕ“.  В т.4 „Санкции при неспазване на базовите изисквания за съответните направления по мярка 214 АЕП“- за мярка „агроекологични плащания“ е посочено, че неизбираеми за подпомагания са парцели, за които земеделският стопанин не е изпълнил поне едно от предвидените базови изисквания и е посочено: „не е представил при поискане документи, доказващи правното му основание за ползване на земята. Има и други изисквания. Не са представени документи, като това е отразено е в контролния лист за конкретните парцели. Тъй като тези парцели представляват повече от 20 % от общата площ, съгласно тази точка целият заявен парцел се счита за неизбираем за подпомагане и не подлежи на плащане, т.е. не се включва в годната за калкулиране площ без да се налага санкция за наддеклариране.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.:  Да се приеме заключението. Нямам други въпроси.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че в молбата-становище, постъпила по факс към вещото лице е формулиран следният въпрос:  Към момента на подаване на заявлението за подпомагане за кампания 2009  г.  какви са били критериите за заявяване на площи по мярка 214 Агроекологични плащания? Така формулираният въпрос не посочва какви обстоятелства, свързани с експертизата ще установява. Критериите за заявяване на площи са нормативно установени и съдът е в състояние да отговори на този въпрос.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДОПУСКА въпроса, формулиран в молбата-становище, получено по факс днес от името на процесуалния представител на жалбоподателя.

Съдът прочита на вещото лице втори въпрос, формулиран в същата молба-становище: Има ли приложени писма от страна на *** по заявлението на жалбоподателя за подпомагане за кампания 2009 г., с които З. е бил уведомявам, че не спазва базовите изисквания за направлението по мярка 214 „АЕП“?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.:  Не съм видял такива писма.

 

Съдът счита, че вещото лице е отговорило на поставените задачи, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Г..

Да се изплати на вещото лице определения депозит /200 лв/.

 

Съдът счита, че следва да определи допълнително възнаграждение на вещото лице, предвид положените усилия и естеството на задачата, допълнително над това, което е било определено в определението, с което инж. Г. е назначен.

Съдът ОПРЕДЕЛЯ допълнително възнаграждение за вещото лице, вносим от ответника в 14-дневен срок от днес в размер на 80 лева.

УКАЗВА на ответника, че при неизпълнение на определеното задължение, на вещото лице ще бъде даден изпълнителен лист след като ответника бъде осъден да внесе допълнително определената сума.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.:  Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приключва събирането на доказателствата и дава ход на устните състезания:

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Моля да постановите съдебен акт, по силата на който да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана в настоящото производство. При изготвяне на процесното уведомително писмо ***** - разплащателна агенция е изпълнил мотивите на Решение № 1932/18.11.2014 г., по адм. дело № 774/2014 г. на Административен съд Бургас, потвърдено с Решение № 1501/2015 г. на ВАС и се е съобразил с приетата по делото съдебно-техническа експертиза. По заявлението от 2009 г. ***** е отказал финансово подпомагане по мярка 214 „АЕП“ на направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност“ в размер на 32520,53 лева за парцели с № *****, поради това, че при извършената проверка на място е установено, че не са представени документи за правно основание, което е базово изискване по направлението. Това бе прието от изслушаната и приета в днешното съдебно заседание съдебна експертиза.

Съгласно т. 4 „Санкции при неспазване на базови изисквания за съответните направления по мярка 214 „АЕП“ от Методиката за намаляване и отказване на агроекологични плащания по мярка 214 „АЕП“ от ПРСР 2007-2013 г., утвърдена на основание чл. 16 от Наредба 11/06.04.2009 г., със Заповед РД № 09-87/09.02.2010  г. на Министъра на земеделието (когато при проверка на място се установи, че кадастралните граници и заявените парцели от застроените площи се разминават с повече от 20% , то тези парцели са неизбираеми и не подлежат на плащане, т.е. не се включват в годната за калкулиране площ и не се налага санкция за наддеклариране).

Претендирам юрисконсултско възнаграждение и разноските по делото.

 

 

Съдът счита делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: