ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 05.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХХІІ-ри административен състав

На пети ноември                                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНА КОЛЕВА

                                                     

Секретар: Г.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

административно дело номер 2585 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:15 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Бургас Бийч Къмпани“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат В.В., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Ответникът началник отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативен контрол“, в главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, редовно призован, се представлява от юк.Е.Е., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВОКАТ В.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, предвид становището на страната и липсата на процесуални пречки,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Д.Г.Д., в качеството си на управител на „Бургас Бийч Къмпани“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.***против заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-627-0263969/17.08.2018г., издадена от началник отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативен контрол“, в главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, с която на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект – снек бар „***“, находящ се в гр. ***стопанисван от жалбоподателя и забрана за достъп до него за срок от 15 /петнадесет/ дни.

 

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административния орган е да установи наличие на всички фактически и правни основания, отразени в оспорения акт. В тежест на жалбоподателя предвид обстоятелството, че в жалбата се позовава на позитивни факти и обстоятелства, от които същия  черпи права, е да установи съществуването на тези факти и обстоятелства.

Съдът докладва постъпилата административна.

 

АДВОКАТ В.: Поддържам жалбата. Моля да приемете като доказателства, но с печат „вярно с оригинала”, които представям днес –възражение, както и разпечатка от контролна лента на електронен носител, от която е видно, че фискални бонове за извършените контролни покупки са издадени. С това представям и констативен протокол от сервизната фирма, обслужваща дружеството. От него е видно, че по време на проверката е съществувал технически проблем, който не е позволявал да бъде разпечатан клен и поради това контролните органи са успели да извадят разпечатка на такъв, но само до 00:00 часа, а извършените от тях покупки са след този час.  Представям и 3 сметки, които са разпечатки от програмния продукт, който се използва в обекта, от които е видно конкретно какво е консумирано, нЕ.ата единична  цена, както и № на сметката, която е регистрирана и във фискалното устройство.

Няма да сочим други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Оспорвам жалбата. Моля доказателствата да бъдат приети и приобщени към делото.

Няма да сочим други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Няма издаден акт за нарушение и наказателно постановление.

 

Съдът с оглед становищата на страните и по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената административна преписка.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ДУМАТА ПО СЪЩЕСТВО.

         АДВОКАТ В.: Моля да уважите жалбата като се съобразите с изложените в нея правни доводи и съображения. От събраните по делото доказателства е видно, че липсва състав на административно нарушение, който да е осъществен от дружеството и който да налага издаването на обжалваната заповед, поради което считам същата за изцяло неправилна и незаконосъобразна.

Моля да ми присъдите направените разноски в размер на 250 лева, за което прилагам списък  на разноски и доказателство за изплатено адвокатско възнаграждение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Не съм съгласен с изнесеното от колежката, тъй като по времена проверката са направени няколко контролни покупки и за никоя от тях няма издадена касова бележка. Затова и административно-наказващият орган е преценил, че трябва да е наложена принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект, тъй като при установен среднодневен оборот на заведението е видно, че на фискалната памет е отчетена стойност 2265,02 лева, в същото време при прегледа на декларираните финансови резултати за дейността на дружеството по години е видно, че за 2015 година не регистрират никакви резултати – т.е. имат нула лева, за 2016 година са регистрирани 1208 лева, за 2017 година са регистрирали загуба в размер на 41247 лева и видно от тези финансови резултати това показва, че дружеството изобщо почти не отчита регистрираните продажби, затова е наложена и тази принудителна административна мярка като е преценено, че не трябва да се налага пълния размер 30 дни на мярката, за да не се затруднява дейността на дружеството. Затова е наложена мярка в размер на 15 дни с цел да е предупреден нарушителят и да бъде накаран да спазва начина на регистриране на продажби в нЕ.ия обект с касов апарат.

Воден от посоченото, моля да постановите решение, с което да потвърдите издадената заповед за принудителна административна мярка, като законосъобразна и обоснована.

Моля да присъдите и дължимото юрисконсултско възнаграждение за тази инстанция.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна и ще се произнесе с решение в законовия срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: