ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 21.03.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи март                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2585 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 09:55 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Т.Б.Т., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат Б., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

Ответникът по жалбата Началник на Районно управление Поморие при ОД на МВР – Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

Явява се прокурор Червеняков.

 

ПРОКУРОРЪТ: На основание чл.16, ал. 1, т. 3 от АПК, моля да конституирате Окръжна прокуратура - Бургас като страна в настоящото производство предвид наличието на важен обществен интерес и с оглед указанията на главния прокурор за участието в съдебни заседания за дейности свързани със ЗОБВВПИ.

АДВ. Б.: Няма пречка да бъде конституирана Окръжна прокуратура – Бургас като страна в процеса.

 

С оглед направено искане от представителя на Окръжна прокуратура – Бургас, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА Окръжна прокуратура - Бургас като страна в настоящия процес.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:        

          Производството е образувано по жалба срещу отказ рег. № 320р-11546 от 21.12.2016г., издаден от началника на РУ-Поморие, при ОД на МВР-Бургас, относно издаване на разрешение за дейности с ОБВВПИ.

Органът е представил административната преписка.

 

АДВ. Б.: Поддържаме жалбата. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима. Няма да сочим други доказателства.

 

Предвид изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Б.: Уважаеми господин Председател, поддържаме жалбата. Считаме, че направеният отказ от началника на РУ – Поморие, е неправилен. Нарушени са процесуалните правила, като мотиви за това сме изложили подробно в жалбата. Няма никакви мотиви защо е направен този отказ. Към делото е приложена докладна записка за моя доверител, че е бил викан и разпитван в полицията и е посочен заявителски материал. Всички са приключили с прекратяване. Няма образувано никакво досъдебно производство и видно от свидетелството за съдимост той е с чисто съдебно минало и е неосъждан. Моля да вземете предвид, че става въпрос не за оръжие, което да се носи постоянно. Става въпрос за участието на моя доверител в стрелкови клуб. Става въпрос за спорт и притежаваното оръжие е само за спортни цели. Той участва в спортни състезания с това оръжие. Считам, че е неправилен издаденият отказ. Това е все едно да вземете ските на един скиор и да го откажете да кара ски.

Моят доверител е известна личност в гр. Поморие. Няма никакви криминални нарушения. Считам, че не може да му се забрани да упражнява спорта. Поводът, по който е направен отказа, е съвсем друг. Считам, че няма мотиви защо е направен този  отказ и ще моля да го отмените изцяло.

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми господин Председател, моля да отхвърлите оспорването като неоснователно. Изложените аргументи в същото не кореспондират с доказателствата по делото. Не са налице процесуални нарушения и аргументите по чл. 146 от АПК относно законосъобразността на същия. В настоящото производство целесъобразността на оспорения акт е извън обхвата на съдебния контрол и считам, че в тази насока началникът на РУ - Поморие е отказал издаването на разрешението за придобиване на огнестрелно оръжие. Споделям мотивите, които са изложени в отказа, а именно, че само факта за членство в стрелкови клуб без налични други основания не аргументира на всяка цена издаване на такова, и в рамките на неговата компетентност се е произнесъл с компетентен акт.

РЕПЛИКА НА АДВ. Б.: Оперативната самостоятелност не е безконтролна, за да постанови такъв отказ. Той трябва да посочи мотиви защо и как е направил този отказ. Всеки може да отказва носене на оръжие на когото си иска и да дава оръжие на когото си иска.

Съдът ОБЯВИ, ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.03 часа.

 

 

        СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: