О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер  2421                                      09.10.2018 година                             град Бургас

Административен съд-Бургас                                   XXII административен състав

На девети октомври 2018 година

В закрито заседание в следния състав:

                                                                                  Председател:  ЯНА КОЛЕВА

                                                                                 

Секретар

Прокурор

като разгледа докладваното от                                                         съдия Колева

административно дело номер 2584                                  по описа за 2018 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Образувано е по повод Заповед № РД-09-30/04.09.2018 год. на Областен управител на област Бургас, с която на основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията (ЗА), във вр. с чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) е оспорено Решение № 417, отразено в протокол №24 от 24.08.2018г., със следното съдържание:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА вр. с чл.134, ал.2 вр. с ал.1, т.2, пр.2 от ЗУТ и чл.124а, ал.1 от ЗУТ:

 „1.Разрешава изработването на проект за ПУП-ПЗ /план за застрояване/ за ПИ 62459.59.5 по КК на с.Резово, м. Силистра, община Царево с площ 22 169 кв.м., бивш стопански двор съгласно чл.50, ал.4 от ППЗСПЗЗ, с трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване-ниско застрояване (до 10м.), с цел обособяването на две застроителни петна, между които да преминава обслужващ път с широчина 4 м., осигуряващ безпрепятствен достъп до морски плаж „Силистар“ и промяна в отреждането на ПИ 62459.59.5  в УПИ I, както и за промяна на предназначението от „за ниско застрояване до 10м. в УПИ I – „за вилни сгради“ с показатели: Устройствена зона “Ок“, Пзастр. 30%, Кинт 0,5, Позел. 50%, с височина 5,5м.(2 ет.), съгласно представената графична част. За частта от имота (853 кв.м.) осигуряваща безпрепятствен достъп до морски плаж „Силистар“ ще учреди право на преминаване, съгласно чл.193, ал.1 от ЗУТ. 

2. Одобрява предложеното задание за поземлен имот с идентификатор 62459.59.2 по КК на с. Резово, м. „Силистар“, община Царево.“

В посочената заповед се сочат аргументи, че решението на Общински съвет Царево е незаконосъобразно, тъй като имотът за които се допуска изработването на ПУП-ПЗ се намира в природен парк, поради което е приложима разпоредбата на чл.125, ал.7 и ал.8 от ЗУТ, съгласно която проектите за устройствените планове, за имоти попадащи в защитени зони се изработват въз основа на задание, предварително съгласувано с Министерство на околната среда и водите или със съответната регионална дирекция по околната среда и водите за определяне приложимите процедури по реда на гл. 6 и 7, раздел I, от Закона да опазване на околната среда и чл.31 от Закона за биологичното разнообразие, а такова съгласувателно становище липсва.

След анализ на така развитите доводи и аргументи в сезиращата съда заповед, като взе предвид приложените към административната преписка писмени доказателства и като съобрази закона, настоящия съдебен състав приема, че направеното от Областния управител на област Бургас оспорване е процесуално недопустимо по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 1, т. 5 от ЗА областният управител упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, а в разпоредбата на чл. 32, ал. 2 от ЗА е предвидена възможността областният управител да оспори незаконосъобразни актове на общинските съвети по реда на ЗМСМА. В нормата на чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА също е указано, че областният управител упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго. При осъществяване на тези си правомощия, областният управител има възможност да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет, или да ги оспори пред съответния административен съд, като оспорването спира изпълнението на индивидуалните и на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове, освен ако съдът постанови друго.

В настоящия случай, оспореното решение на Общински съвет Царево е прието на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, вр. с чл.134, ал.2 вр. с ал.1, т.2, пр.2 от ЗУТ и чл.124а, ал.1 от ЗУТ. Съгласно посочената като основание норма на чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, общинският съвет приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Редът за изработване на проект на план за застрояване е регламентирано в ЗУТ, поради което и процедурата е регламентирана в същия закон. В конкретния случай правната норма чл.134, ал.2 вр. с ал.1, т.2, пр.2 от ЗУТ, на която се позовава Общински съвет –Царево, за да вземе посоченото решение за изменение на ПУП-ПЗ са  възникнали нови общински нужди за обекти - собственост на държавата, на общините или на експлоатационните дружества, а в разпоредбата на чл. 124а от ЗУТ са посочени правомощията на Общинския съвет в тази връзка, а именно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план се дава с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината. По този ред се разрешава и изработването на проект за подробен устройствен план на селищно образувание с национално значение, както и на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии.“

Процесуалните правила за вземане на настоящото решение са регламентирани в ЗУТ, тъй като касаят изработването на проект за подробен устройствен план-план за застрояване, поради което при оспорването му следва да се приложи специалния ред установен в чл. 215 от ЗУТ от конкретните заинтересовани лица, а не в ЗМСМА и ЗА, които се явяват общи спрямо ЗУТ. В текста на чл. 131, ал. 1 от ЗУТ е очертан кръга на лицата, които имат качеството на заинтересовани в това производство, като според нормата, заинтересувани лица при съгласуването и одобряването на устройствени схеми и планове и техните изменения са собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, чиито недвижими имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план, като в  чл. 131, ал. 2 от ЗУТ са посочени хипотезите, при които следва да третират като непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план недвижими имоти и това са: 1. имотите - предмет на самия план; 2.съседните имоти, когато се включват в свързано застрояване и/или се предвижда промяна в застрояването им; 3. съседните имоти, включително имотите през улица, когато се допускат намалени разстояния; 4. съседните имоти, когато се променя предназначението на имота - предмет на плана; 5. имотите, които попадат в сервитути, в защитени територии за опазване на културното наследство или в забранени, охранителни или защитни зони, включително такива за обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, за които с нормативен акт и/или със специфични правила и нормативи са въведени ограничения в режима на застрояване и ползване на поземления имот.

Видно от изложеното по-горе областният управител не е сред кръга на посочените лица. В случая, с приетото решение, Общински съвет гр.Царево е дал разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ, който проект не засяга имот държавна собственост, а и в сезиращата заповед липсва такова твърдение. В този смисъл Областният управител на област Бургас не притежава качеството на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ и съответно не е процесуално легитимиран да обжалва по съдебен ред решението на Общински съвет Царево, поради липса на правен интерес от оспорването. Решението на Общински съвет Царево е взето на основание чл.134, ал.2 вр. с ал.1, т.2, пр.2 от ЗУТ и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, процедурата по изработване на ПУП-ПЗ е регламентирана в ЗУТ, и съответно процедурата по оспорване на акта е по реда на ЗУТ. Предвид изложеното областният управител не следва да се позовава на общия ред за оспорване и да атакува решението по реда на чл. 32, ал. 2 от ЗА, вр. чл. 45 от ЗМСМА. В този смисъл е и трайната съдебна практика на Върховния административен съд, обективирана в множество съдебни актове, между които и Определение № 10492 от 10.10.2016 г. на ВАС по адм. д. № 10931/2016 г., Определение № 10619 от 07.08.2014г. на ВАС по адм.д.№ 9812/2014г., Определение № 254 от 09.01.2014г. на ВАС по адм.д.№ 16770/2013г., Определение № 10632 от 20.07.2012г. на ВАС по адм.д.№ 4714/2012г., Определение № 9900 от 19.07.2018г. на ВАС по адм.д.№ 8408/2018г и др.

Съгласно приложимия специален закон заинтересуваните лица по смисъла на  чл. 131 ЗУТ и прокурорът на основание чл.215, ал.3 от ЗУТ са активно легитимирани да оспорват решенията за одобряване на подробните устройствени планове или техните изменения, както и съпътстващите издаването им актове на общинския съвет, като Областният управител не е лице, което е посочено в тези разпоредби.

Отделно от изложеното съгласно разпоредбата на чл.124б, ал.4 от ЗУТ решенията и заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване, което е още едно основание за недопустимост за разглеждане на настоящото оспорване, поради липса на подлежащ на съдебен контрол индивидуален административен акт.

В подкрепа на горното е и разпоредбата на чл.24, ал.5 от АПК, съгласно която посочения акт-предмет на настоящото дело е част от процедурата по издаване на крайния акт, с който се слага край на започнатото производство и който в този смисъл не представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал.1-4 от АПК. Решението на Общинския съвет няма статут на индивидуален административен акт по см. на чл. 214 от ЗУТ във вр. с чл. 21, ал.1 от АПК, поради което е налице прекратителното основание по чл. 159, т.1 от АПК.

По изложените съображения, направеното оспорване се явява процесуално недопустимо и като такова следва да бъде оставено без разглеждане, а производството по делото прекратено.

            Мотивиран от горното и на основание чл. 159, т. 4 от АПК, Бургаският административен съд, двадесет и втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед № РД-09-30/04.09.2018 год. на Областен управител на област Бургас, с която на основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията (ЗА), във вр. с чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) е оспорено Решение № 417, отразено в протокол №24 от 24.08.2018г.

 ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2584/2018г. по описа на Административен съд  гр. Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: