ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 22.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и втори октомври                две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: ТИХА С.А

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2583 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ИЩЦАТА К.И.Д., редовно уведомена, се явява лично и с адвокат С., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Община Бургас, редовно уведомена, представлява се от юрисконсулт А., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор С.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА исковата молба на К.И.Д. с правно основание чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ, с която претендира присъждане на обезщетение за имуществени вреди, в размер на 500 лева, съставляващи заплатено адвокатско възнаграждение за защита в производството по НАХД № 4417/2017 г. на Районен съд – гр. Бургас и КАНД № 933/2018 г. на Административен съд – гр. Бургас за отмяна на издаденото наказателно постановление № 2511/04.03.2015 г. на Община Бургас, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на отмяна на наказателното постановление до окончателното изплащане. Прави се искане и за присъждане на направените разноски по настоящото дело.

Съдът ДОКЛАДВА приложени към исковата молба писмени документи във връзка с издаденото наказателно постановление №2511/04.03.2015 г. на община Бургас.

ДОКЛАДВА постъпилия по делото писмен отговор от процесуалния представител на община Бургас, който оспорва по основание и размер предявения иск.

ДОКЛАДВА, че по делото е представено за послужване НАХД №4417/2017 по описа на Районен съд – гр. Бургас

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо Съдия, поддържам изцяло така подадената от доверителката ми искова молба.

Моля да бъдат приети представените документи, като други доказателствени искания по делото към момента нямаме.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо Председател, оспорвам исковата претенция. Поддържам отговора на исковата молба. Да се приемат представените доказателства. Нямам  доказателствени искания.

ПРОКУРОР С.: Исковата молба е процесуално допустима. Няма доказателствени искания. Да се приемат представените доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМЕ като доказателства по делото документите, представени от страните, описани по-горе в съдебния протокол.

 

Поради липса на други доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо Председател, моля община Бургас да бъде осъдена да заплати на доверителката ми сумата, представляваща обезщетение за претендираните имуществени вреди от незаконосъобразно издаденото против нея наказателно постановление №2511/04.03.2015 г. на община Бургас, ведно със законната лихва от датата на отмяна на наказателното постановление до окончателното изплащане, ведно с разноските за настоящото дело в размер на 300 лева.

Считам, че цитирането на различни стари решения на Върховен административен съд в подадения отговор от ответника са несъотносими с настоящия спор, доколкото в настоящия момент е налице тълкувателно решение № 1/15.03.2017 г. по дело № 2/2016 г. на ОСС и същото следва да бъде приложено.

Относно цитирането на Закона за счетоводството в отговора по отношение на адвокатските пълномощни, считам че същото е несъотносимо, доколкото адвокатското пълномощно е официален документ по Закона за адвокатурата и същият акт удостоверява заплащане.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо Председател, моля да отхвърлите исковата молба като неоснователна и недоказана по изложените в писмения отговор съображения. В случай, че намерите исковите претенции за основателни, моля на основание чл. 78, ал. 5 ГПК във връзка с чл. 144 АПК да присъдите разноски за адвокатски хонорар по настоящото производство в минимален размер, съобразно чл. 18, ал. 2 от Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Моля за произнасяне в този смисъл, както и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

ПРОКУРОР С.: Считам, че по своето правно основание исковата молба е основателна. В този смисъл е тълкувателно решението №1/2017 г. по тълкувателно дело № 2/2016 г. на ВАС.  Видно от него заплатените адвокатски хонорари за обжалване на незаконосъобразни административни актове, представляват имуществена вреда и подлежат на възстановяване. По делото са представени доказателства, както във въззивното, така и в касационното производство – пълномощни, които са с договори за правна защита и съдействие и съдържат разписки за изплащане на 200 лева и 300 лева. По своя размер считам, че предявеният иск е частично основателен и следва да бъде уважен в минимални граници. Съобразно тълкувателното решение определеният размер за имуществени вреди не следва да води до неоснователно обогатяване и следва да е съобразен с фактическата и правна сложност на делото, поради което моля да бъде уважен частично.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: