ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 06.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На шести април                                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2583 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:35 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „Стрелец – П.М.”, редовно призован, се явява лично П.М. и с адвокат С., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ С.: Няма процесуални пречки, госпожо съдия. Моля да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на ЕТ „Стрелец – П.М.”, против Ревизионен акт № 201400913/24.07.2014 г., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас, в частта, потвърдена с Решение №290/20.10.2014 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП.

 

СЪДЪТ докладва постъпилата административна преписка и доказателствата с нея.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо Председател, поддържаме жалбата така, както сме я депозирали.

Ще моля да бъде назначена и съдебно-счетоводна експертиза по въпросите, които сме поставили в жалбата за изясняване дали  представляваният от мен едноличен търговец е извършил нарушението, за което му е издаден данъчноревизионен акт. Подробно сме записали въпросите в жалбата, на които трябва да отговори вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата.

Моля да приемете приложените към преписката доказателства.

По отношение на искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, считам че повечето от въпросите не са относими към извършеното облагане на едноличния търговец, като единствено въпрос №5 има отношение към това облагане.

АДВОКАТ С.: Аз считам, че въпросите, поставени в жалбата касаят изясняване на фактическата обстановка във връзка с издаване на данъчноревизионния акт и те са съотносими и към самия акт, да бъде изяснено дали представляваният от мен едноличен търговец е извършил описаните в ревизионния акт нарушения. Вещото лице следва да извърши подробна проверка в счетоводството на жалбоподателя.

 

По доказателствените съдът счита, че следва да приеме доказателствата, приложени с преписката, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото приложените в преписката доказателства.

 

По искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза съдът счита, че същото следва да се уважи, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани в жалбата на ЕТ „Стрелец – П.М.”.

За вещо лице НАЗНАЧАВА В.М..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 250 лева, вносими от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес, като в същия срок следва да бъде представено доказателство за внесения депозит.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.06.2015 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се призове вещото лице, след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: