ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 26.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На двадесет и шести ноември                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2583 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 14:49 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ ЕТ „Стрелец – П.М.”, редовно уведомен, се явява адвокат С., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице В.М..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Не съм депозирала заключението си все още и бих искал да уточним нещо по въпросите по делото, затова и присъствам в днешно съдебно заседание и не съм пуснал молба за отлагане.

Във връзка с отговора на четвъртия въпрос, тъй като проверих общо взето всички контрагенти, които са по ревизионния доклад, говорих с управителката на една от фирмите, но мисля, че не прояви желание да даде необходимата документация, въпреки че би трябвало да е налична при нея. Затова бих искала да помоля съда и адвокат С., ако сметнете, че е необходимо, да се напише писмено искане да се предоставят данни от трето лице по чл. 192 ГПК, аз ще предоставя на пълномощника на жалбоподателя информация какво точно ми трябва като данни.

АДВОКАТ С.: Не възразявам. В интерес на установяване на обективната истина, ще направим възможното да получим тази информация и да я предоставим на вещото лице и на съда.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: На мен не ми ясно вещото лице кои доставчици трябва да посети, тъй като в хода на ревизията е извършена една единствена насрещна проверка на дружеството „М-Трейд” ООД. За останалите издадени фактури от различни дружества и търговци не е извършвана насрещна проверка. Констатациите са за двойно отразени фактури, издадени от тези лица, т. е. какво ще установи една такава проверка на вещото лице в издателя на фактурата? Няма спор, че това лице е издало тази фактура, говоря за тази констатация, че жалбоподателят е отразил два пъти в два различни периода, на което той няма право. Защо е необходимо вещото лице да извършва проверка в тези доставчици?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Ако адвокат С. уточни точно кои контрагенти да бъдат проверени, ще се насоча само към тях.

АДВОКАТ С.: Ние сме посочили, госпожо Председател, да бъдат извършени проверки, независимо че два пъти една и съща фактура е осчетоводена по вина на счетоводството. Добре е да се направи проверка да установи дали няма друга такава фактура, издадена от друг и да се касае за две различни фактури или за една, която е два пъти осчетоводена.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: В случая „Валентина 75” там има точно такова дублиране на фактурата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: На стр. 4 от решението на Директора на дирекция ОДОП са посочени трите констатации. Първата е за двойно отразени фактури, втората е за протоколи, издадени от физически лица, третата е за фактура с получател Стефанка Минчева и четвъртата констатация е за фактурата, издадена от „М-Трейд” ООД, където е извършена насрещна проверка. Няма как да се касае за две еднакви фактури, издадени от доставчиците, защото в тези случаи жалбоподателят би следвало да притежава два оригинала на едни и същи фактури. Такова нещо няма.

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на вещото лице и на страните,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на адвокат С. в 7-дневен срок от днес да представи молба по чл.192 от ГПК за представяне на доказателства от „Валентина 75” ЕООД.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 11.02.2016 г. от 13:40 часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: