ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 11.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На единадесети февруари                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2583 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:47 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ ЕТ „Стрелец – П.М.”, редовно уведомен, се явява адвокат С., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице В.М..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило в срока по чл. 199 ГПК заключение на изготвената съдебно-счетоводна експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на а съдебно-счетоводната експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл.291 от НК:

В.Д.М. – 35 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение.

Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ С.: Искам да попитам вещото лице дали е констатирало да има някъде дублирани фактури и то без да са налице втори екземпляри и по какъв начин може да е станало това?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Да, в задача № 5 беше поставен  такъв въпрос. Там съм указал номерата на фактурите, които са дублирани. Въведени са в счетоводството със същия номер, същата сума, същата дата. Това според мен не е възможно да се случи, ако имаш документ пред себе си и го въвеждаш в счетоводството. Според мен е направено умишлено или е груба грешка. Не мога да преценя какво е мислил счетоводителят като го е правил.

АДВОКАТ С.: Това по вина на моя подзащитен ли е?

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Възразявам!

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Нито като свидетел, нито от счетоводна гледна точка може да отговоря чия е вината. Когато се наема счетоводител, по принцип той изготвя както справките-декларации за месеца, така и отчетите на дружеството и съответно отговорността би трябвало да е негова.

АДВОКАТ С.: При покупка от частни лица длъжен ли е купувачът да начислява ДДС, ако не е пуснал фактури, ако само са съставени протоколи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Когато се съставят протоколи за  покупка от частни лица, единственият документ, който свидетелства, е самият протокол. Тъй като не видях такъв документ, не мога да преценя дали е възможно да се включи в крайния резултат или не. Самият протокол показва всъщност каква е покупката .

АДВОКАТ С.: Такива протоколи намерихте ли?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Не, със сигурност няма.

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме заключението на вещото лице, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на назначената съдебно-счетоводна експертиза.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице в размер на  331,20 лева, съгласно представената справка-декларация, от които 250 лева, платими от внесения депозит, а останалите 81,20 лева следва да бъдат внесени от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес, като в същия срок следва да бъде представено доказателство за внесения депозит.

 

АДВОКАТ С.: Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

С оглед изявлението на страните съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на делото по същество.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо Председател, в изготвената съдебно-счетоводна експертиза подробно е записано и е видно от същата, че допуснатите грешки, които са осчетоводени фактури някъде по два и повече пъти, не е по вина на моя подзащитен. Това е някаква грешка – или техническа, или умишлена, от страна на счетоводителя, който е водил счетоводството на дружеството. Няма никакви доказателства за извършени нарушения по ЗДДС, за което ще моля да бъде отменен изцяло данъчно-ревизионният акт като неоснователен и недоказан, че има извършено нарушение от моя подзащитен, видно и от тези протоколи, които не са намерени, но са писани без да има доказателства за това. Освен това, само по процедура настоящият ревизионен акт трябва да бъде отменен. В него няма мотиви, а в ЗДДС изрично е записано, че трябва да има.

Ще моля да ми дадете срок за представяне на писмени бележки.

Претендираме направените по делото разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема госпожо Председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите обжалвания ревизионен акт. По отношение на казаното от колегата искам само да отбележа, че в заключението на вещото лице не се съдържат констатации чия е вината за допуснатите грешки при осчетоводяване на даден документ. Нещо повече, ние не сме в едно административно наказателно производство, за да търсим вина, а сме в едно административно производство по обжалване на ревизионен акт, с който са определени задължения на лицето по ЗДДС и съответно е преценено дали правилно е приложен този закон и съответно следва ли се данъчен кредит или не. За казаното от колегата за липса на мотиви ще отбележа, че не се обжалва данъчно-ревизионен акт, който съществуваше по реда на Данъчния процесуален кодекс, който е отменен още 2006 година. Предмет на обжалване е ревизионен акт, а дори и същият да няма конкретни мотиви, такива се съдържат в ревизионния доклад, който предшества издаването на ревизионния акт и е неразделна част от него. За сведение ще посоча, че на съпругата на жалбоподателя също има издаден ревизионен акт с подобни констатации, като в тази връзка е налице решение 09.02.2016г. на Върховен административен съд по дело № 10890/2015 г., с което е потвърдено решението на Административен съд Бургас, което съответно потвърждава ревизионния акт.

Ще Ви моля за юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът ДАВА на страните 7-дневен срок, считано от днес, за представяне на писмени бележки.

СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: