ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 13.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На тринадесети ноември                        две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2582 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МВГ 844“ ЕООД, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция  „Контрол“ при ТД на НАП – гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Е., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „МВГ 844“ ЕООД против заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-293-0018752/18.08.2017 г. на Директора на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – гр. Бургас, с която на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗДДС и чл. 186, ал. 3 от ЗДДС и чл. 187, ал. 1 ЗДДС, за нарушение на чл.25, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на Министерство на финансите за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства във връзка с чл. 118, ал. 1 от ЗДДС е наложена принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект – Бърза закуска, павилион 3, гр. Бургас, находящ се в Приморски парк, базар „Флора“, стопанисван от дружеството-жалбоподател и е забранен за достъпът до него в срок от десет дни, с искане за отмяна на заповедта като неправилна и незаконосъобразна.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Оспорвам така подадената жалба.

Няма да сочим други доказателства.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника като административна преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Уважаема госпожо председател, считам така подадената жалба за неоснователна предвид на констатираното по време на извършената проверка в павилион за бърза закуска № 3, находящ се в Приморски парк, гр. Бургас. При направените справки в регистъра на НАП са констатирани преобладаващи ниски размери на регистрираните и декларирани обороти от дейността, като за юли месец все пак има реализирани обороти, докато за периода 01.08.-18.08.2017 г. няма регистрирани приходи в касовия апарат. Като се има предвид работното време на заведението – до 22:00 часа, и нЕ.ото местоположение в Приморски парк, тези обороти изобщо не са регистрирани и по този начин дружеството ощетява фиска на Република България, тъй като не могат да бъдат определени нЕ.ите данъчни задължения. При направената проверка представителят на дружеството е отказал съдействие на органите по приходите и се е наложило проверката да се извърши със съдействието на органите на полицията. Всички тези факти и обстоятелства са взети предвид и затова е наложена тази принудителна административна мярка със срок от десет дни, тъй като е счетено, че по този начин ще бъде принудено дружеството да спазва реда за регистриране на извършените продажби в търговския обект, съгласно Наредба № Н-18/2006 г. на Министерство на финансите.

Предвид изложеното, моля да постановите Ваше решение, с което потвърдите издадената от ТД на НАП – гр. Бургас заповед за налага не принудителна административна мярка като обоснована и законосъобразна.

Моля да ни бъде присъдено и дължимото юрисконсултско възнаграждение за тази инстанция.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: