РОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 27.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и седми май                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАД.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РаД.

Административно дело номер 2582 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ С.Д.М., редовно уведомена, се явява адвокат С., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

Явява се вещото лице М.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК

М.Й.Л. – 60 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представил съм писмено такова, което поддържам.

АДВОКАТ С.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице и да му определи възнаграждение за положения труд, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице М.Л..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо Председател, видно от събраните писмени доказателства и от заключението на вещото лице по безспорен начин е установено, че вината за неправилното осчетоводяване не е от страна на едноличния търговец, а от страна на счетоводителя, който е водил счетоводството и е осчетоводил фактури от друга фирма по сметка на едноличния търговец. Освен това има дублирани фактури, установени по безспорен начин.

Ще Ви моля да отмените ревизионния акт, тъй като нарушението не е осъществено от едноличния търговец. Няма умисъл, а грубо нарушение от страна на счетоводителя.

Ще моля да присъдите разноските.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Госпожо Председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите ревизионния акт. Констатациите на органа се потвърждават от заключението на вещото лице от приетата в днешно съдебно заседание съдебно-счетоводна експертиза.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: