ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 25.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и пети март                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАД.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РаД.

Административно дело номер 2582 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Д.М., редовно призована, се явява лично и с адвокат С., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ С.: Поддържаме жалбата така, както сме я депозирали. Поддържам и направеното искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на формулираните в жалбата въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата.

Да се приемат приложените към преписката доказателства.

На първо място ще моля да се уточни в днешно съдебно заседание какво се обжалва точно, защото с ревизионния акт са определени задължения по чл. 42 от ЗДДФЛ, които са потвърдени с решението на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”. Тези задължения са от деклариран, но не внесен от лицето данък. Виждам, че в жалбата няма конкретни възражения, но тъй като е посочено като вид данък, да се уточни дали се обжалват и тези задължения.

АДВОКАТ С.: И тези задължения обжалваме в потвърдената част. Обжалваме целия ревизионен акт в потвърдената част.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: По така зададените въпроси към съдебно-счетоводната експертиза, възразявам, защото  навсякъде във въпросите е посочено да се провери осъществени ли са сделките. Не става ясно за кои сделки иде реч, при условие, че в ревизионния акт не се оспорват сделки. Оспорват се счетоводни грешки при отразяване на определени фактури, включително фактури, които не са издадени на ЕТ „Стефани”, фактури които са отразени два пъти в справките-декларации и фактури, които са издадени на ЕТ „Стефани” с едни стойности, а от страна на търговеца са отразени с други стойности в дневника за покупките. Така, че сделки по принцип не са отказвани. Не е констатирано, че липсват сделки.

По третия въпрос „Има ли подадени справки декларации?”, да, има подадени справки-декларации. Същите са подадени в срок. Това не е спорно между страните. Спорен е резултатът по тези справки-декларации.

Относно четвърти въпрос, кои фирми контрагенти и какво ще установяваме с тях, като там въпросът не е спорен, че има издадени фактури. Пак казвам, че констатациите са за грешни фактури, които са изправени с ревизионния акт.

Единствено относим към облагането е пети въпрос, тъй като действително има констатация за дублиране на фактури при осчетоводяването им.

Нямам други доказателствени искания.

 

РЕПЛИКА НА АДВОКАТ С.: Ние точно това оспорваме, че има дублирани фактури, които са осчетоводени два пъти. Това е счетоводна грешка, допусната от счетоводителя, който е водил счетоводството на едноличния търговец.

Ние нямаме нищо против да бъде установено дали има дублиране на фактури, осчетоводени по два пъти в счетоводните документи.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Следва да допусне извършването на съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на въпрос № 5, формулиран в жалбата. След като извърши проверка в счетоводството на жалбоподателя, вещото лице следва да посочи при констатиране на двойно осчетоводени данъчни фактури ползвано ли е право на данъчен кредит, за кой период и в какъв размер.

Следва да бъде оставено без уважение искането на жалбоподателя за отговор от вещото лице на въпроси, формулирани в точки от 1 до 4 в жалбата, тъй като фактите, които се цели да бъдат установени с тези въпроси не са спорни между страните.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза, която след като се запознае със счетоводството на жалбоподателя да даде отговор на въпрос № 5, формулиран на стр. 5 от делото, с уточнението, направено в обстоятелствената част на това определение.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за отговор от страна на вещото лице на въпросите, формулирани в точки от 1 до 4 в жалбата, като го намира за неотносимо към правния спор.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 400 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

За вещо лице НАЗНАЧАВА М.Л., на когото делото да се предостави след внасяне на депозита.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при невнасяне на депозита експертизата няма да бъде изготвена.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 27.05.2015 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: