Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   1892           29.10.2018 г.             град Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на четвърти октомври две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Панайот Генков

 Членове: 1. Станимира Друмева

                   2. Веселин Белев

 

при секретаря К. Л. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Генков касационно наказателно административен характер дело номер 2581 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Районно управление – Айтос към ОД на МВР – Бургас, чрез С.Т.С.– началник на РУ Айтос против решение № 86/06.08.2018 г., постановено по НАХД № 218/2018 г. на Районен съд - Айтос, с което е отменено наказателно постановление № 17-0237-000915 от 11.12.2017 г. на Началник група при ОД на МВР – Бургас, РУ - Айтос, в частта с която на Ш.А.М. е наложена глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл. 103 от същия закон. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение в обжалваната част и потвърди наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание касаторът не изпраща представител.

Ответникът – Ш.А.М. се представлява от адвокат Т., който счита жалбата за неоснователна.

Представителят на Окръжна прокуратура –  Бургас дава заключение за основателност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Айтос е образувано по жалба на Ш.А.М., ЕГН ********** *** против наказателно постановление № 17-0237-000915 от 11.12.2017 г. на Началник група при ОД на МВР – Бургас, РУ Айтос. Отговорността на Ш.А.М., в обжалваната част е ангажирана за това, че 02.12.2017 г. около 15.20 часа в Община Айтос по третокласен път № 208 Айтос – Провадия със същата посока на движение управлява автобус марка „Ивеко“, модел „4010“ с рег. № Н 2025 ВС, собственост на „Боз“ ЕООД, гр. Бяла река, като водача не спира на подаден ясен сигнал със стоп палка образец МВР от мл. Инспектор Коларов. Посочено е, че водача е установен и спрян 2 км. след това в района на асфалтовата база. Деянието е квалифицирано като нарушение на чл. 103 от ЗДвП.

За да отмени оспореното наказателно постановление, в обжалваната част първата инстанция е приела, че неспирането на стоп палка по образец се дължи на причина невъзприемане на сигнала от водача, а за да е налице  „отказ да се изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението“ по смисъла на чл. 174, ал. 1, т. 4 от ЗДвП е необходимо да е налице възприемане на сигнала. 

Решението на Районен съд – Айтос е правилно и следва да се остави в сила.

Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК, по реда на глава ХІІ от АПК.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Настоящия състав споделя мотивите на Районен съд – Айтос за невъзприемане от страна на водача на сигнала за спиране, подаден от контролните органи със стоп палка по образец. Събраните в съвкупност доказателства по делото, а именно, че водача е бил възрастен човек и факта, че след подаване на звуков и светлинен сигнал от полицейския патрул водача е спрял и е изпълнявал нарежданията на полицаите води до извод за невъзприемане на подадения сигнал, което от своя страна води до невъзможност наличието на отказ да се изпълни  полицейско разпореждане на органите за контрол.

Като е достигнал до изводи аналогични на изложените Районен съд – Айтос е постановил валидно, допустимо и правилно решение, което следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХIII състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 86/06.08.2018 г.,  постановено по НАХД № 218/2018 г. на Районен съд – Айтос.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                     

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                 

 

                                                                                2.