ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 20.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети май                                  две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2581 по описа за 2012 година

На именното повикване в 14:23 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.И.Д., редовно уведомен, не се явява. За него – адв. К., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ Д.С.С. – специалист в Дирекция „УКОРС” в Община Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

По хода на делото:

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Настоящото производство е по повод отменително определение № 2529/21.02.2014 г., постановено от Върховен административен съд по административно дело № 2309 по описа за 2014 г.

 

АДВ. К.: Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, с оглед формулираното от адв. К. становище и поради липсата на доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. К.: Моля да уважите жалбата. Да отмените обжалваната ПАМ - преместване на автомобила. Да присъдите на доверителя ми направените по делото разноски. Освен изложеното в пледоарията по същество при предходното разглеждане на делото, искам да добавя, че на първо място в Наредба № 18/2001 г. на МРРБ,  чл. 3 предвижда, че пътните знаци могат да се използват самостоятелно или в съчетание с пътна маркировка. Само пътна маркировка не може да се използва. В същото време представените от административния орган доказателства на стр. 46 -48, на стр. 48, т. 15 е записано да се поставят знак В-27 - „Паркирането забранено” и табела „Вдигане с паяк”, което не е изпълнено, като това явствува от скиците, приложени на стр. 46, 47, където пред бл. 34 няма поставени никакви знаци. Това ми дава основание, че предприетата ПАМ е незаконосъобразна. Моля да се произнесете в този смисъл.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: