ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 03.12.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           ІІ-ри административен състав

На трети декември                                        две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2581 по описа за 2012 година

На именното повикване в 14.38 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.И.Д., редовно уведомен, не се явява. За него – адв. К., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ Д.С.С. – специалист в Дирекция „УКОРС” в Община Бургас, редовно уведомен, не се явява. За него - юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

По повод разпореждане № 5455/09.09.2013 г. на Административен съд – Бургас е отменено протоколно определение от 08.07.2013 г., с което е приключено събирането на доказателствата и е даден ход по същество, като делото е върнато в съдебно заседание.

 

АДВ. К.: Представям и моля да приемете решение на БРС от 22.10.2013 г. влязло в сила на 08.11.2013 г., което касае процесния случай. Това е във връзка с издаденото наказателно постановление за твърдяното нарушение. Мотивите в този съдебен акт са пряко относими към предмета на настоящото производство, поради което моля да го приемете като доказателство по делото. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че процесното решение касае друго производство и не е относимо към предмета на настоящото. Нямам доказателствени искания. Няма да соча доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание решение на БРС като писмено доказателство по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. К.: Моля да уважите жалбата и да отмените разпореждането. Ако уважите жалбата, моля да присъдите разноски на доверителя ми съгласно представения договор за правна защита и съдействие.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че в процесния случай безспорно е установено, че въпросното МПС е спряно в нарушение на предписани императивни правила, а именно разпоредбата на чл. 171, т. 5, б. „б”, предложение ІІ от ЗДвП. При установено наличие на тази предпоставка, органът правилно и законосъобразно е наложил мярката, тъй като където е било спряно МПС-то е тротоар, който трябва да осъществява достъп за движение на пешеходци, както и е създавал опасност за автомобилите, които са излизали вдясно от паркинга, поради което моля да постановите решение, с което да приемете като правилна и законосъобразна наложената принудителна административна мярка.

Моля да ни присъдите разноските по делото.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: