ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 08.07.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На осми юли                                              две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2581 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 16:35 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.И.Д., редовно уведомен, не се явява. Същият се представлява от адвокат Т., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Д.С.С. – специалист в дирекция УКОРС в Община Бургас, редовно уведомен, се явява лично. Същият се представлява от юрисконсулт Р., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Т.: Поддържам искането за даване отговор на поставените от нас въпроси в предходно съдебно заседание. Моля да пристъпим към разпит на административния орган с въпроси, които са формулирани в първото съдебно заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Нямам възражение по направеното искане.

 

СЪДЪТ пристъпва към разпит на ответника Д.С.С., за който е допуснал даването на обяснения на въпроси към него.

 

ОТВЕТНИКАТ С.: На първия въпрос – нямаше поставени знаци, само долу на самия тротоар е сложен забранителен хикс – изрисуван, и там беше автомобилът.

На втория въпрос – автомобилът беше паркиран на целия тротоар, нямаше място за преминаване на пешеходци. Също така при излизане надясно от паркинга, който е между двата блока, автомобилът пречи и няма видимост за пешеходеца, който върви по тротоара, на който е паркиран автомобилът, още повече вечерта.

 

АДВОКАТ Т.: Моля да предявите на ответника снимковия материал, който в предходно съдебно заседание представихме.

 

СЪДЪТ предявява на ответника последно представената снимка, находяща се на л. 65 от материалите по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ С.: Това е колата, която беше установена в нарушение и това е мястото.

 

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания. Моля да приключите събирането на доказателства.

 

С оглед заявеното от страните по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Т.: Уважаема госпожо съдия, безспорно по делото се установи, че на мястото, където е паркиран автомобилът, няма поставени пътни знаци, указващи че автомобилите се вдигат с паяк при неправилно паркиране. Наличната пътна маркировка не е достатъчна да въведе забрана за паркиране затова, защото съгласно Наредба №18/21.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци – чл. 2 и чл.3, е предвидено, че пътната маркировка не се използва самостоятелно, а в съчетание с пътни знаци. Те са тези, с които се въвежда забрана за паркиране, а не пътната маркировка. Автомобилът на доверителя ми не е бил паркиран в нарушение на чл. 171, т. 5, буква „б” от ЗДвП, още повече от представения снимков материал е видно, че не е създавал опасност за останалите участници в движението. Всичко изложено прави разпореждането за нищожно, необосновано, незаконосъобразно, предвид което считам жалбата за основателна и моля да я уважите, като отмените обжалваното разпореждане за принудителна административна мярка, както и да ни присъдите съдебно-деловодни разноски и адвокатски хонорар.

Подробно съображения ще изложа в писмени бележки в указан от Вас срок.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Уважаема госпожо председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Безспорно в настоящото производство от събрания доказателствен материал се установи, че автомобилът е бил спрян върху тротоара, с което е направил невъзможно преминаването на други участници в движението, каквито са пешеходците. Освен това е създавал опасност и за автомобилите, които са излизали вдясно от паркинга между двата блока, поради което моля да постановите решение, с което потвърдите наложената принудителна административна мярка като правилна и законосъобразна.

Моля да ми бъде присъдено възнаграждение за юрисконсулт.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ДАВА на страните 7-дневен срок, считано от днес, за представяне на писмени бележки по делото.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: