ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 19.12.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети декември                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2580 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.И.П., редовно призован, не се явява. За нея се явява адв. Н., с представено по делото пълномощно от днес. 

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – директор на Дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Ж., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Ц.И.П. против Ревизионен акт № Р-02000216008181-091-001/05.06.2017 г., издаден от началник сектор „Ревизии“ и гл. инспектор по приходите при ТД на НАП – Бургас, потвърден с Решение № 206/21.08.2017 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас при ЦУ на НАП.

Съдът докладва, че по делото с молба вх. № 11077/19.10.2017 г. от ответника са постъпили удостоверения по чл. 24 от зедеп относно органите по приходите, които са подписали с ел. подпис звр, РД и РА.

 

адв. Н.: Поддържам жалбата. Моля да се приеме административната преписка, както и постъпилите писмени доказателства от ответната дирекция. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

юк. Ж.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да се приеме административната преписка, както и допълнително входираните доказателства във връзка с чл. 24 зедеп относно лицата, подписали издадените актове. Няма да соча други доказателства. Да се  приключи събирането на доказателства.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

приема представените с нарочна молба от 19.10.2017 г. от процесуалния представител на ответника документи като писмени доказателства по делото.

 

Като взе предвид липсата на формулирани от страните доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

адв. Н.: Уважаеми г-н председател, моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на моята доверителка. В сезиращата съда жалба сме изложили подробни правни аргументи досежно незаконосъобразността на РА, тъй като производството е образувано за ангажиране на солидарна отговорност на моята доверителка, то в настоящия процес тежестта за доказване наличието на предпоставки по чл.19, ал. 2 от ДОПК е на ответната дирекция, която считам, че не доказа кумулативното наличие на всички предпоставки, изискуеми от закона. Ето защо моля за решение в този смисъл. Претендирам съдебно-деловодни разноски в размер на държавна такса.

 

юк. Ж.: Уважаеми г-н председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Мотиви относно наличието на предпоставки по чл. 19 допк са изложени в решението на директора на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение върху обжалваемия интерес в размер на 1 768,00 лв.

 

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: