ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 14.02.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На четиринадесети февруари                         две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 257 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.С.Щ., редовно  и своевременно призован, се явява лично.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА ПЕТО РУ НА МВР  БУРГАС, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Щ.: Разбирам достатъчно добре български език и не се нуждая от преводач. Считам, че ход на делото трябва да се даде, няма пречки за това.Е.А.е от домашните, с които живея вече 14 години, макар да нямам брак, съжителстваме заедно на посочения в жалбата адрес.

          Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба  от Е.С.Щ., с адрес: *** против Отказ рег.№ К-32/10.01.2018 г.за издаване  на разрешение за придобиване на късо огнестрелно оръжие и боеприпаси за спортни цели на Началника на Пето РУ при ОД на МВР Бургас.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на жалбоподателят е  да установи наличието  на всички посочени в разпоредбата на чл.61, ал.4, чл.76, ал.3 , 4 и 7 и чл.77, ал.1 от ЗОБВВПИ. В тежест на органа е да докаже, че е спазил всички процесуални правила е и събрал цялата необходима му информация, като е постановил своят административен акт при изяснена в пълнота фактическа обстановка.

Съдът докладва, постъпилата административна преписка.

Съдът запозна жалбоподателя със съдържанието на представената административна преписка

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Щ.: Мисля, че това е всичко, което съм представил.Не се сещам да са ми искали други документи.Всичко, което ми поискаха съм представил. Да бъдат приети като доказателство по делото.

Съдът предвид становището на жалбоподателя и като съобрази, че доказателства са допустими и относими към предмета на спора,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства, както и тези представи от органа като административна преписка.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Щ.:Моля да обърнете внимание, че удостоверението от МВР, че съм преминал курс за боравене с огнестрелно оръжие ми е издадено още 2013 година. Самият курс по повод, на който ми беше издадено удостоверението преминах в същия спортен клуб „Аполо“ и съм бил със същия статут на трайно пребиваващ, такъв какъвто имам и към настоящия момент в Република България.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа  страна, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Щ.: Моля да бъде отменен отказа на  началника на Пето РУ на МВР.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът изготвен  в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: