ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 23.02.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На двадесет и трети февруари                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 257 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Български плодове“ ООД, нередовно уведомен, се представлява от адвокат Д., с пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т., с пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

          АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

          ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че с оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя, ход на делото следва да бъде даден, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

          Производството е образувано по жалба на „Български плодове“ ООД, ЕИК 202060457, представлявано от управителя Стоян Иванов Христов, против ревизионен акт № 020002016001912-091-001/10.09.2016 г., издаден от началник сектор, възложил ревизията и главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Бургас – ръководител на ревизията, потвърден с решение № 307/27.12.2016 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - Бургас при ЦУ на НАП.

          Съдът ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка.

 

          АДВ. Д.: Поддържам жалбата.

Представям и моля да приемете като доказателства по делото два броя свидетелства за регистрация на земеделска и горска техника, два талона - стария и новия, договор за покупко-продажба на земеделска и горска техника от 14.10.2016 г., номер за регистрация, фактура за покупко-продажба на верижен булдозер № 9000000003/28.12.2015 г. и два броя фактури с №№ 0000000002/30.09.2016 г. и 0000000003/30.09.2016 г. за това, че техниката се използва вече.

          ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорваме жалбата.

Моля да приемете административната преписка. Нямаме доказателствени искания.

По отношение на направените такива, принципно не възразявам да се приемат доказателствата представени от жалбоподателя, но считам, че същите не са неотносими към предмета на спора, който се отнася до това дали към една определена дата е налице доставка по смисъла на ЗДДС. Последващи събития за доставката, са без значение за това дело.

          АДВОКАТ Д.: Имам още едно доказателствено искане.

Моля да бъде назначена съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпроса:

Осчетоводена ли е в дневниците на купувача и продавача съответно за продажба и за покупка процесната сделка?

          ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Становището ми по това искане е, че подобна експертиза би била също неотносима към предмета на спора, тъй като първо той е правен и се свежда до това да се прецени дали е настъпил прехвърлителният ефект на сделката за покупко-продажба за верижен булдозер с предмет на доставка по спорната фактура. Мисля, че не се спори въобще по въпроса дали е отразена в дневниците на страните. Ние твърдим, че нямат такова качество – продавач и  купувач - относно тази сделка и начина, по който е осчетоводена тази фактура.

 

          Съдът по доказателствата счита, че следва да бъдат приети представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства, както и писмените доказателства - част от административната преписка.

Счита искането за допускане и назначаване на съдебно-счетоводна експертиза за допустимо и относимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ПРИЕМА представените от жалбоподателя в днешно съдебно заседание два броя свидетелства за регистрация на земеделска и горска техника, два броя регистрационни талони, договор за покупко-продажба на земеделска и горска техника от 14.10.2016 г., номер за регистрация, фактура за покупко-продажба на верижен булдозер № 9000000003/28.12.2015 г. и два броя фактури № 0000000002/30.09.2016 г. и № 0000000003/30.09.2016 г.

          НАЗНАЧАВА съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с материалите по делото и направи справка където сметне за необходимо, да отговори на поставения от жалбоподателя въпрос:

          Осчетоводена ли е процесната сделка в дневниците на купувача и продавача за покупка и продажба съответно на купувача и продавача?

          ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 200 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд – Бургас, като в същия срок по делото следва да бъде представено доказателство за внесения депозит.

          ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.А..

          ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 06.04.2017 г. от 13,40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

          ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице след представяне на доказателство за внесения депозит.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.10 часа.

 

     СЕКРЕТАР:                                          СЪДИЯ: