ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 06.04.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На шести април                                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 257 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:46 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Български плодове“ ООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Д., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И., с пълномощно от днес.

Явява се вещото лице С.А..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

          Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило с вх. № 3204/30.03.2017 г. заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза в законоустановения срок по чл. 199 от ГПК.

 

          СТРАНИТЕ: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

 

          СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на вещото лице, като СНЕМА самоличността му и го ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          С.В.А. – ** г., българска гражданка, семейна, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните по делото.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам заключение по съвест и  разбиране.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

          АДВ. Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

          ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

          СЪДЪТ счита, че следва да приеме заключението като обективно и безпристрастно изготвено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА  заключението по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице в размер на 200 лв. съгласно представената справка-декларация, платима от внесения депозит. (изд. Р.К.О. – 200 лв. – 06.04.2017 г.)

 

          СТРАНИТЕ: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ намира делото за изяснено от фактическа страна и с оглед изявленията на страните,

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

          ДАВА ХОД на делото същество:

          АДВ. Д.: От събраните по делото доказателства е видно, че процесната машина – верижен булдозер съществува, извършена е съдебно-оценителна експертиза от назначено вещо лице от НАП. По безспорен начин е доказана прехвърлителна сделка от контрагентите, както с нотариално заверен договор за покупко-продажба, така и с издадена фактура. По безспорен начин е доказано извършеното плащане. Същото е извършено по банков път, осчетоводено е в счетоводството както на продавача, така и на купувача и считаме, че няма основание да се откаже данъчен кредит.

Моля да постановите решение, с което да отмените ревизионния акт.  Поддържам изцяло подадената жалба.

          Моля да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски съобразно представеното пълномощно.

          ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаема госпожо Председател, моля да отхвърлите жалбата против обжалвания ревизионен акт като неоснователна и недоказана. Ще моля да съобразите мотивите изложени в потвърдителното решение на директора на дирекция „ОДОП“. Претендирам присъждане на юрисконсултско възнаграждение, като предвид представените нови доказателства при евентуално уважаване на жалбата, разноските да бъдат възложени в тежест на жалбоподателя.

          СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

 

       СЕКРЕТАР:                                           СЪДИЯ: