Р Е Ш Е Н И Е  №545

 

Град Бургас, 11.03.2013г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХІІІ-ти административен състав, на двадесет и първи февруари 2013 година, в публично заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Таня Евтимова

    ЧЛЕНОВЕ: 1. Галина Радикова

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно н.а.х.д. № 257 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от “БКС” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, чрез законния му представител управителя Н.Х.М., против решение № 179 от 07.12.2012г. на Районен съд – гр.Карнобат, постановено по н.а.х.д. № 379 по описа на КРС за 2012г., с което е потвърдено наказателно постановление № 26955/09.03.2012г., издадено от директора на Регионална дирекция (РД) за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” (КП) при Комисията за защита на потребителите(КЗП), с което за нарушение на чл.46, т.2 от ЗТ, на касатора е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1000 лева на основание чл.72 от Закона за туризма (ЗТ), а за нарушение на чл.47, ал.6 от Закона за туризма на касатора е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева на основание чл.86 от Закона за туризма (ЗТ).

Касаторът, чрез процесуалния си представител, оспорва решението на районния съд като неправилно и незаконосъобразно, постановено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и материалния закон, за което излага подробни съображения в жалбата. Моли съда да отмени оспореното решение, както и процесното НП. Не ангажира нови доказателства.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява в съдебно заседание.

Ответникът, редовно уведомен, не се явява и представлява в съдебно заседание, не представя становище по жалбата.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Счита, че нарушението е безспорно доказано и моли съда да потвърди първоинстанционното решение.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Предмет на оспорване в първоинстанционното производство по делото е било наказателно постановление № 26955/09.03.2012г., издадено от директора на Регионална дирекция (РД) за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” (КП) при Комисията за защита на потребителите(КЗП), с което за нарушение на чл.46, т.2 от ЗТ, на касатора е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1000 лева на основание чл.72 от Закона за туризма (ЗТ), а за нарушение на чл.47, ал.6 от Закона за туризма на касатора е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева на основание чл.86 от Закона за туризма (ЗТ).

 Наказателното постановление е издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение(АУАН), съставен на „БКС” ООД за това, че при извършена проверка в стопанисваната от дружеството ловна хижа “Хан Крум”, находяща се в община Сунгурларе, “Немой дере”, на пътя Карнобат – Шумен, търговецът извършва туристическа дейност хотелиерство, без да притежава удостоверение за категоризация на обекта или временно такова за открита процедура по категоризиране, а при извършена контролна покупка на една вафла и три чаши чай не е издаден фискален касов бон или бележка от кочан с касови бележки. 

За да постанови оспореното решение районният съд е обсъдил релевантните за спора факти, като е възприел фактическата обстановка, описана в АУАН и възпроизведена в наказателното постановление, достигайки до правилния извод, че тя се подкрепя от писмените и гласните доказателства, събрани по делото. Приел е, че при съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, обуславящи отмяна на наказателното постановление. Изложил е мотиви относно материалната законосъобразност на наказателното постановление, приемайки, че в случая са установени и санкционирани като осъществени 2 състава на административни нарушения съответно на чл.46, т.2 от ЗТ и чл.47, ал.6 от ЗТ, и е потвърдил така постановеното НП, като според първата разпоредба всяко лице, предоставящо туристическа услуга е длъжно да прави това в категоризиран туристически обект или в обект, на който е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, а според втората разпоредба за всяка продажба на туристическа услуга задължително се издава документ за продажба, който съдържа най-малко данни за датата на продажбата, вида на услугата и цената, като според §1, т.12 от ДР на ЗТ основни туристически услуги са нощувка и хранене, както и транспортни услуги, осъществявани при спазване изискванията на действащото законодателство в областта на транспорта. От св. показания на св. Б. и П. се установява обстоятелството, че намясто е констатирано предлагането на стаи за нощувка със самостоятелен санитарен възел всяка, а на първият етаж на сградата е функционирало заведение за хранене. Така направените констатации не са опровергани с надлежни доказателствени средства.

По изложените съображения, съдът намира касационната жалба за необоснована и неоснователна. В хода на производството не бяха установени наведените от касатора касационни основания за отмяна на оспореното решение на районния съд.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХІІІ– ти административен състав,

 

Р   Е   Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 179 от 07.12.2012г. на Районен съд – гр.Карнобат, постановено по н.а.х.д. № 379 по описа на КРС за 2012г., с което е потвърдено наказателно постановление № 26955/09.03.2012г., издадено от директора на Регионална дирекция (РД) за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” (КП) при Комисията за защита на потребителите(КЗП), с което за нарушение на чл.46, т.2 от ЗТ, на “БКС” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. *** е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1000 лева на основание чл.72 от Закона за туризма (ЗТ), а за нарушение на чл.47, ал.6 от Закона за туризма на “БКС” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. *** е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева на основание чл.86 от Закона за туризма (ЗТ).

Решението е окончателно.

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      

 

          ЧЛЕНОВЕ:     1./                                            

                                           2./