Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 458            Година 13.04.2011       Град Бургас

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на двадесет и втори март две хиляди и единадесета година, в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева

 

Секретаря С.А.

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 257 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по повод жалба на Р.С.Г. *** против заповед № 176/20.01.2010г. на заместник кмета на Община Бургас. Със заповедта е наредено да се премахне преместваем обект – метална гаражна клетка под № 5 по помощна схема, с размери 5м./3м., разположена в УПИ VІ, кв.170, ЗЦГЧ-Бургас, ул.”Климент Охридски” № 28-30, в 10-дневен срок от получаване на заповедта. Счита, че заповедта е незаконосъобразна, тъй като не е собственик на описания имот и обект и не е заинтересувано лице в производството. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител поддържа жалбата и моли да бъде отменена оспорената заповед, тъй като „гаражът” не е сред обектите по чл.56, ал.1 и чл.57, ал.1 от ЗУТ, който подлежат на премахване по реда на чл.57а от ЗУТ.

Ответникът по жалбата – Заместник-кмет по Устройство на територията и строителството при Община Бургас, редовно уведомен, в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата и моли да бъде постановено решение с което да се отхвърли жалбата като неоснователна.

Административен съд Бургас намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.215, ал.4 от ЗУТ от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е основателна.

Констативен акт № ІІ-209/29.11.2010г. (л.26 от делото), е съставен за  извършена проверка на преместваем обект представляващ метален гараж, с размери 5,00м./3,00м., с метална конструкция, поставен в имот VІ-405, в кв.170, по плана на ЗЦГЧ, ул.”Климент Охридски” № 28-30. Като собственик на обекта е посочена Р.С.Г.. Срещу акта са подадени възражения вх.№ 94-А-703/12.01.2011г. (л.21-25 от делото).

Със заповед № 176/20.01.2010г. на заместник кмета на Община Бургас е наредено на Р.С.Г. да премахне преместваем обект метална гаражна клетка под № 5 по помощна схема, с размери 5м./3м., разположена в УПИ VІ, кв.170, ЗЦГЧ-Бургас, ул.”Климент Охридски” № 28-30, в 10-дневен срок от получаване на заповедта. Заповедта е връчена на 25.01.2011г., видно от направеното върху нея отбелязване и е обжалвана с жалба вх.№ 1031/02.02.2011г. в срока по чл.215, ал.4 от ЗУТ.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Съгласно § 1, ал.3 от допълнителните разпоредби на ЗУТ, кметът на общината може да предостави свои функции по този закон на заместниците си, на главния архитект на общината и на други длъжностни лица от общинската администрация. Заповед № 176/20.01.2010г.  на Заместник кмета на Община Бургас е издадена, на основание чл. 57а, ал.1 от ЗУТ, като съгласно чл.57а, ал.3 от ЗУТ, компетентен орган е кметът на общината, а правомощията на заместник кмета са предоставени със заповед № 3544/23.12.2008 год. на кмета на Община Бургас. С оглед така посочените правни норми и представените доказателства, се установява, че обжалваната заповед е издадена от компетентен орган, след надлежна делегация на правомощия.

Преди издаване на заповедта е изпълнена процедурата предвидена в чл.57а, ал.2 от ЗУТ и е съставен констативен акт. В акта е отразеното, че той е съставен на основание чл.57а, ал.2, във връзка с чл.57а, ал.1, т.1 от ЗУТ.

Заповедта е издадена при спазване на установената писмена форма но в противоречие с материалноправните разпоредби на закона.

Съгласно чл.56, ал.1 от ЗУТ върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други). За да издаде обжалваната заповед административният орган е приел, че процесната метална гаражна клетка представлява преместваем обект по смисъла на чл.56 ЗУТ. Настоящият състав не споделя този извод.

Преместваемите обекти съгласно регламентацията им в чл.56, ал.1 ЗУТ, според предназначението са разделени в две основни групи: 1.увеселителни и обекти за търговски и други обслужващи дейности с изброяване на техния вид-павилиони, кабини и маси и 2. други елементи на градското обзавеждане, с примерно изброяване на вида им-спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други. След отпадане на израза „които не са трайно свързани с терена” с изм. на чл.56, ал.1 ЗУТ (ДВ бр. 103/2005г.), начинът на прикрепяне на обекта към терена е без значение, но същият трябва да е преместваем-да съществува възможност обектът да бъде демонтиран без разрушаване и преместен на друго място. Освен „преместваемост”, друго кумулативно условие за квалифициране на обекта по чл.56, ал. 1 ЗУТ е да обслужва обществени потребности. По смисъла на чл.39 от Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, обектите за обществено обслужване осигуряват следните видове дейности: образование, здравеопазване и социални грижи, култура, религия, административни услуги, търговия, обществено хранене и битови услуги, както и други общественообслужващи дейности. Металните гаражни клетки не са предназначени за цели на търговия и други обслужващи дейности, те не попълват съдържанието и на израза „други общественообслужващи дейности” в частта за обектите на градско обзавеждане. Според чл.42, ал.2 и чл.43, ал.3 от ЗУТ гаражите са обекти на допълващо застрояване, като независимо от вида и статута им, в т. ч. и металните гаражни клетки, служат за паркиране под покрив на моторни превозни средства и задоволяват личните нужди на собствениците на тези превозни средства. Поради това, независимо от преместваемостта им, „металните гаражни клетки” не са обекти по смисъла на чл.56, ал.1 ЗУТ. Като е приел обратното административният орган е постановил един незаконосъобразен акт, който следва да бъде отменен.

В допълнение следва да се има в предвид и, че разпоредбата на чл.2, ал.2, т.6 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Бургас приета с решение на Общински съвет Бургас, която дефинира гаражните клетки с площ до 20 кв.м., като преместваеми обекти е в противоречие с разпоредба на чл.56, ал.1 ЗУТ, който е акт от по-висока степен по отношение на наредбата. Разпоредбата на чл.56, ал. 2 ЗУТ делегира на Общинския съвет правомощие да установи с наредба единствено реда, по който се издава разрешението, но не и материалноправните основания за издаването му, а още по-малко да дописва закона, като дефинира обекти извън обсега на чл.56, ал.1 като преместваеми. Предвид това нормата чл.2, ал.2, т.6 от НПОРИДТОБ противоречи и на чл.12 от Закона за нормативните актове, съгласно който актът по прилагане на закон може да урежда само материята, за която е предвидено той да бъде издаден, както и в нарушение на чл.15, ал.1 от същия закон, съгласно който нормативният акт трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. Съгласно чл.15, ал.3 ЗНА, ако наредба противоречи на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт, които в случая е Закона за устройство на територията.

Мотивиран от горното и на основание чл.172 ал.2 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, десети състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ заповед № 176/20.01.2010г. на заместник кмета на Община Бургас, с която е наредено на Р.С.Г. *** да премахне преместваем обект, представляващ метална гаражна клетка под № 5 по помощна схема, с размери 5м./3м., разположена в УПИ VІ, кв.170, ЗЦГЧ-Бургас, ул.”Климент Охридски” № 28-30, в 10-дневен срок от получаване на заповедта.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

СЪДИЯ: