ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2011, 22.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и втори март                          две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 257 по описа за 2011 година

 

На именното повикване в 11:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Р.С.Г., редовно призована, не се явява. За нея се явява адвокат Михайлова, с пълномощно от днес.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Заместник-кмет по Устройство на територията и строителството при Община Бургас, нередовно призован, се явява юрисконсулт Станоева.

 

ЮРИСКОНСУЛТ СТАНОЕВА: Нямам възражения по хода на делото, независимо от нередовното призоваване на административния орган, издал процесната заповед. Представям пълномощно от същия.

 

АДВОКАТ МИХАЙЛОВА: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на Р.С.Г. против Заповед № 176/20.01.2011 година на Заместник-кмета по УТС на Община Бургас, с която е заповядано да се премахне преместваем обект – метална гаражна клетка под № 5 по помощна схема, с размери 5м/3м, разположен в УПИ  VІ, кв. 170, ЗЦГЧ – ***.

 

АДВОКАТ МИХАЙЛОВА: Поддържам жалбата. Застъпили сме становище, че имотът на *** не е собственост на доверителката ми. Тя го е прехвърлила на дъщеря си. Представям 2 броя нотариални актове. Също така в схемата на Службата по геодезия, картография и кадастър не фигурира името на жалбоподателката, а е записано името на нейната дъщеря Антоанета, поради което считам, че издадената заповед следва да бъде отменена само на това основание. В случай, че не приемете това становище, по същество в писмена защита ще изложа доводите си.

Няма да соча други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ СТАНОЕВА: Оспорвам жалбата като неоснователна.

Моля да приемете приложената административна преписка. Нямам възражения по приемането на представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

Водя един свидетел – актосъставителя на констативния акт от 19.11.2009 година, който моля да бъде допуснат до разпит. Свидетелят ще посочи защо и как са установили, че обектът е собственост на Р.С.Г. и какво представлява самият обект.

 

АДВОКАТ МИХАЙЛОВА: Предоставям на съда макар, че считам, че не е нужно да бъде разпитван. Констатациите са отразени в констативния протокол.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ДОПУСКА до разпит водения от ответника свидетел.

СНЕМА самоличността му, както следва:

 

АТАНАС СТОЯНОВ СТОЯНОВ –български гражданин, служител при Община Бургас, неосъждан, без дела и родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК за даване на неверни показания. Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ СТОЯНОВ НА ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ СТАНОЕВА: На 29.11.2010 година съставихме с колегата Цвета Станкова констативния акт.

Преценихме, че обектът е на Р.С.Г. по думи на нейните съседи. Като правихме проверка, понеже не знаем кой гараж на кого е, питахме хората, които живеят там, и ни казаха, че този гараж е на Р..

Гаражите гледахме отвън. Те представляват метални гаражни клетки с размери 3м/5м. Това са стандартни гаражни клетки. Вътре не сме ги гледали. На Р. ходихме да връчваме лично констативния акт, защото тя не получаваше писмата. Когато отидохме, тя каза, че гаражът и трябва, тъй като там си държи колата и с тази кола ходи на изследвания и прегледи, защото е хронично болна. Това ми каза тя.

 

СВИДЕТЕЛЯТ СТОЯНОВ НА ВЪПРОСИ НА АДВОКАТ МИХАЙЛОВА: Р. ни каза, че нейни близки я карат с колата, а тя там я държи.

Мястото, където са разположени тези гаражни клетки, е собственост на някои от собствениците в блока.

Освен нейната клетка, имаше и други, не помня точно колко бяха, може би около 6-7. Имаше и от друг тип гаражи.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме повече въпроси към свидетеля.

 

Съдът освобождава свидетеля поради липса на въпроси.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ МИХАЙЛОВА: От името на доверителката ми моля да уважите жалбата, да отмените атакуваната заповед на заместник-кмета на Община Бургас. Считам, че от събраните по делото доказателства безспорно се установи, че доверителката ми не е собственик на имота, за който е предписано тя да премахне съществуващия в обекта гараж. В случай, че не приемете това наше становище, моля да имате предвид, че заповедта е незаконосъобразна. Разпоредбата на чл. 57а от ЗУТ е приложима единствено за обектите по чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 1 от ЗУТ, т.е. това не представлява преместваем обект по смисъла на закона. За да е такъв трябва да е обект с търговско предназначение, с предназначение за други обслужващи дейности – рекламни, увеселителни и други от този род. Гаражът не попада в посочените в тези текстове на закона обекти, поради което считам, че е извън компетентността на кмета да издава такива заповеди. В този дух е константната практика на Върховния административен съд.

 

ЮРИСКОНСУЛТ СТАНОЕВА: Уважаема госпожо административен съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Считам, че процесната заповед е законосъобразна, тъй като е издадена от компетентен орган, в рамките на предоставените му правомощия. Проверките са извършени от лица по чл. 223 от ЗУТ. Безспорно обектът по характера си и по начина на изграждането му е преместваем такъв, поради което е приложима разпоредбата на чл. 57а от ЗУТ.

Освен това, считам за изцяло неправилни доводите относно собствеността върху апартамента, тъй като видно от възражението на самата жалбоподателка, същата е посочила, че гаражът е неин и го ползва за съхранение на автомобила си. В този смисъл чуждата собственост върху апартамента не изключва поставянето на процесния преместваем обект от жалбоподателката.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: