ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 12.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На дванадесети февруари                        две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2579 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.В.Д., редовно уведомена, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от адвокат П., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ П.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от жалбоподателката К.В.Д., чрез адвокат Д., с която уточнява предмета на жалбата Решение с изх. № К-1092-38/11.08.2017 г. на Изпълнителния директор на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, в частта, в която й е отказан достъп до обществената информация, поискана с т. 1 от нейно заявление с вх. № К-1092-25/09.08.2017 г. и моли да бъде отменен изричният отказ като незаконосъобразен. В случай, че бъде отхвърлена жалбата срещу изричния отказ, моли съдът да разгледа жалбата като такава срещу мълчаливия отказ по т. 1 от горепосоченото заявление и моли да бъде отменен изричният отказ. На основание чл. 174 във вр. с чл. 28, ал. 1 от ЗДОИ моли да бъде задължен ответникът в двуседмичен срок от влизане на решението в сила да постанови решение по т. 1 на процесното заявление. Излага подробни съображение във връзка с възраженията на ответника за злоупотреба с права. Моли жалбата да бъде уважена и претендира разноски, съгласно посоченото в първоначалната жалба.

 

Съдът предостави екземпляр от молбата на жалбоподателката на адвокат П..

 

АДВОКАТ П.: Представям и моля да приемете като доказателства по делото декларации, които са дадени от членовете на Съвета на директорите по повод процесното заявление.

Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото днес представените от адвокат П. 4 броя декларации от председателя и членовете на Съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – гр. Бургас.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ П.: Уважаема госпожо председател, моля да оставите жалбата без уважение.

Представям писмени бележки.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: