ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 13.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На тринадесети ноември                        две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2579 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.В.Д., редовно уведомена, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от адвокат П., надлежно упълномощена, днес представя пълномощно.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ П.: Нямам възражение по хода, да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на К.В.Д. против мълчалив отказ на Изпълнителния директор на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр. Бургас, за предоставяне на обществена информация, поискана с т. 1 от подаденото от нея заявление с вх. № К-1092-25/09.08.2017 г., а именно какви суми са изплатени поотделно на всеки от членовете на Съвета на директорите на ответното дружество като възнаграждения по трудови и по граждански договори за периода 01.01.2009 г.-31.06.2017 г., с искане за отмяна на мълчаливия отказ като незаконосъобразен. Алтернативно жалбоподателката  сочи, че във връзка с подаденото заявление е получила решение с изх. № К-1092-38/11.08.2017 г. по описа на ответника, в което обаче според нея няма произнасяне по искането й за предоставяне на информацията по т. 1 от заявлението, но счита, че е налице формиран мълчалив отказ по т. 1 от заявлението, въпреки това. При условията на евентуалност и в случай, че съдът прецени, че не е налице мълчалив отказ по т. 1 на горепосоченото заявление, обжалва решение с изх. № К-1092-38/11.08.2017 г. в частта, с която й е отказан достъп до обществена информация, поискана с т. 1 от нейно заявление вх. № К-1092-25/09.08.2017 г., с искане съдът да отмени изричния отказ като незаконосъобразен.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от пълномощника на жалбоподателката адвокат Д., с която заявява, че поради служебен ангажимент не може да се яви в съдебно заседание и моли да бъде даден ход на делото в негово отсъствие, като изразява становище по допустимостта на жалбата. В молбата е изразено и становище за неяснота на издаденото от изпълнителния директор на „ВиК“ ЕАД – Бургас решение, като е приложена молба за тълкуване, която моли съдът да връчи на ответника, както и моли за предоставяне на възможност да уточни дали обжалва мълчалив или изричен отказ, според постановения тълкувателен акт. Изразя становище по същество, като моли за уважаване на жалбата като основателна и за присъждане на всички направени по делото разноски  съгласно списък на разноските по чл. 80 ГПК. Към молбата са приложени Устав на „ВиК“ ЕАД – гр. Бургас, досие-БУЛСТАТ на МРРБ, договор за безплатна правна помощ и решение № 6874/22.05.2014 г. на Върховен административен съд по административно дело № 886/2014 г., VІІ отделение.

 

Съдът предоставя на ответника препис от подадената молба.

Съдът предоставя на ответника и препис от приложената към нея молба за тълкуване, подадена чрез Административен съд – гр. Бургас, по административно дело № 2579/2017 г. по описа на съда, до Изпълнителния директор на „ВиК“ ЕАД – гр. Бургас, с която жалбоподателката Д. е поискала на основание чл. 62, ал. 3 от АПК ответникът да постанови акт за тълкуване на негово решение с изх. № К-1092-38/11.08.2017 г. относно действителното съдържание на това решение.

 

Съдът УКАЗВА на жалбоподателя на основание чл. 163, ал. 3 АПК, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

На основание чл. 170, ал. 1 от АПК УКАЗВА  на ответника, че трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

АДВОКАТ П.: Оспорвам жалбата. Няма възражение по доклада на съда.

Представям декларации от членовете на Съвета на директорите за отказ от предоставяне на информация за касаещи тях факти и обстоятелства.

Моля да оставите без уважение молбата за тълкуване. Считам, че процесното решение е с ясно съдържание, поради което и същото не се нуждае от изясняване на действително съдържащите се в него факти и обстоятелства. Изрично е посочено, че не са налице предпоставките на чл.37 от ЗДОИ за даване на данни по точка 1. В случай, че намерите молбата за основателна, то моля да предоставите срок на моя доверител за даване на становище по нея.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда по опис, съдържащ се в нея, тези, представени от ответника като административна преписка по оспорването по опис, съдържащ се в придружителната молба, находяща се на л. 21 от материалите по делото, тези, приложени към днес постъпилата по делото от пълномощника на жалбоподателката молба, описани в същата и днес представените от пълномощника на ответника 4 броя декларации.

Като намери, че следва да предостави възможност на страните да изразят становището си по спора,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя най-късно до следващо съдебно заседание да уточни кой акт оспорва и какво е искането от съда.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника най-късно до следващо съдебно заседание да изрази становището си по допълнително постъпилите молби от пълномощника на жалбоподателя.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изчерпят доказателствените си искания до следващо съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.02.2018 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 АПК.

Препис-извлечение от съдебния протокол да се изпрати на жалбоподателя за сведение и изпълнение.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: