ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 23.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и трети юни                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2579 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.45 часа се явиха:

 

Ищецът Р.Т.Н., редовно призован, не се явява лично. За него се явява адвокат А., назначена от съда по ЗПП за процесуален представител на ищеца.

Ответникът по иска - Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, редовно призован, не изпраща представител.

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило становище от процесуалния представител на ответника, в което завява, че не може да присъства в днешното съдебно заседание, но не възразява да бъде даден ход на делото, оспорва жалбата и поддържа писмения си отговор.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че производството по делото е образувано по искова молба, предявена от ищеца против ГДИН с искане за заплащане на обезщетение в размер на 10 000лв. за периода 14.12.2011г. – 27.08.2012г. за причинени неимуществени вреди, произтичащи от бездействие на служителите на ответника.

С исковата молба е направено искане за събиране на гласни доказателства чрез разпит на двама свидетели, изрично посочени там.

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпил писмен отговор по исковата молба на ответника, който е съобщен на ищеца. Към писмения отговор е представено писмо от началника на Затвора Бургас, медицинска справка, препис-извлечение от присъдата на ищеца и копие на здравен картон.

ДОКЛАДВА, че съдът служебно, във връзка с изложените в исковата молба твърдения на ищеца, от сайта на Министерството на правосъдието се е снабдил с 2 бр. доклади до Българското правителство за посещението в България, проведено от Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание, съответно от 4-10 май 2012г. и 24 март- 3 април 2014г. 

 

АДВОКАТ А. – Поддържам исковата молба. Относно искането ни за събиране на гласни доказателства, поддържам това доказателствено искане.

 

В залата беше въведен от съдебната охрана ищеца Р.Т.Н..

 

АДВОКАТ А.– Заявявам, че заменяме свидетеля И.И.И. с Р. Р..

Уточняваме, че претенцията е за периода посочен в петитума на исковата молба.

Също така имаме искане да бъде приложено копие от дневника на медицинските инспектори, в който се отразяват препоръки за хигиената, а ако няма такъв дневник, то ответника да заяви това обстоятелство.

Освен това моля да задължите ответника да представи доказателство за изпълнение по програмата по § 11 от ЗИНЗС, с цел да се види дали се изпълнява тази програма, ако има такава. Предвидено е в закона да има такава програма.

Моля да задължите ответника да представи дневника, в който лишените от свобода се записват за преглед при лекар, и от който да е видно колко пъти е записван ищецът и дали са удовлетворявали исканията му за среща с лекар. Това е във връзка на това, че лишените от свобода се записват, но по-често не идва техния ред за преглед. Това е във връзка с претенцията ни за липсата на медицинско обслужване.

Ще представя писмено становище по повод отговора на ответника.

 

ИЩЕЦЪТ Н. – Получих отговора на ответника, запознат съм с него.

В затвора влязох на 08 март, беше март месец 2012г.

Посочената в исковата молба дата 14.12.2011г. е объркана. Аз като съм писал молбата съм ги объркал датите. Объркал съм и нека началния период да се счита, че е от 08.03.2012г.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Иска е процесуално допустим, доколкото в него са изтъкнати твърдения за трите основни предпоставки, посочени в чл.1 от ЗОДОВ, същият отговаря на изискванията на закона. Няма да соча доказателства.

Моля да приемете представените доказателства от страна на ответника.

По доказателствените искания на ищеца ще предоставя на съда.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмения отговор на ответника писмени доказателства, а именно писмо рег.№ 358/24.02.2015г. на началник на Затвора Бургас, придружено с препис-извлечение от присъдата на ищеца, медицинска справка, касаеща ищеца Н. и копие от здравния му картон.

ПРИЕМА служебно събраните два броя доклади до Българското правителство за посещението в България, проведено от Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание, съответно от 4-10 май 2012г. и 24 март- 3 април 2014г.

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства чрез разпита на свидетелите Д.А.В. и свидетеля Р.Р.Р., които да бъдат призовани чрез директора на Затвора Бургас.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в едномесечен срок от днес да представи по делото заверено копие от дневник на медицинските инспектори, в който са отразени препоръки за хигиената, а ако няма такъв, да посочи изрично това обстоятелство.

В същия срок ответникът следва да представи доказателства за изпълнение на програмата по §11 от ПЗР на ЗИНЗС и копие от дневника, в който лишените от свобода се записват за преглед при лекар, в частта му за периода 08.03.2012г. – 27.08.2012г.

С оглед изявлението на ищеца и на основание чл.214, ал.1 от ГПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Изменя предявеният от Р.Т.Н. против ГДИН иск за заплащане на обезщетение в размер на 10 000лв. за периода 14.12.2011г. – 27.08.2012г., за причинени неимуществени вреди, произтичащи от бездействие на служителите на ответника, в частта относно периода, за който се претендира обезвреда, вместо 14.12.2011г. – 27.08.2012г., периодът е 08.03.2012г. – 27.08.2012г. 

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 03.11.2015г. от 11.45ч., за която дата и час страните, с изключение на ищеца, са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение до директора на Затвора Бургас със задължение да осигури присъствието в следващото съдебно заседание на ищеца и на допуснатите свидетели Д.А.В. и Р.Р.Р..

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.07 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: