ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 14.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четиринадесети април                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: Маринела Вълчева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2579 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 10.25 часа се явиха:

 

Ищецът Р.Т.Н., редовно призован, се явява лично.

За ответника по иска - Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Ч., надлежно упълномощен, с представено пълномощно на л.19 от делото.

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ИЩЕЦ Н. – Не съм запознат с това (писмен отговор от процесуалния представител на ответника). Едва вчера получих призовката и имах искане за адвокат, за това исках адвокат за да ме представлява.

Искам за 8 месеца и нещо лихви.

Бих искал служебния ми адвокат да бъде Н.А., която ме е представлявала по другите ми дела.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото ищецът е депозирал молба с искане да му бъде назначен служебен защитник и е представил декларация, в която е заявил същото, като е пожелал по възможност защитника да бъде адвокат Н.А.. Попълнил е декларация, според която ищеца не е женен, няма деца под 18 години, не притежава недвижими имоти не притежава движими имущество, в т.ч. и МПС на стойност над 1000 лв., не притежава ценни книжа и дялове от дружество, както и парични средства по банкови сметки. Не работи по трудов договор или по служебно правоотношение, няма други източници на доходи.

 

Съдът, по искането на ищеца за предоставяне на безплатна правна помощ по реда на чл.25, ал.1, във вр. чл.21, т.3 от Закона за правната помощ (ЗПП) счита, че искането на ищеца е мотивирано от цитираните по-горе декларирани твърдения, че не притежава никакви имущества и няма доходи, както и семейство, което да го подкрепя финансово. Тези данни според ЗПП са достатъчна предпоставка да се приеме, че ищеца не разполага със средства за организиране плащането на своята защита.

С оглед предмета на спора, неговата фактическа и правна сложност и с оглед обезпечаване правото на защита на ищеца съдът намира, че следва да удовлетвори искането му за предоставяне на правна помощ. По изложените съображения и като счита, че са налице предпоставките на чл.23, ал.3, във вр. с чл.21, т.3 от ЗПП

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ правна помощ на ищеца Р.Т.Н., представляваща процесуално представителство по адм.д.№2579/2014г. по описа на АСБ, с предмет на делото иск с правна квалификация чл.1, ал.1 от ЗОДОВ против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, с който се претендира заплащане на обезщетение за неимуществени вреди за периода 14.12.2011г. – 27.08.2012г. в размер на 10 000лв. за претърпени вследствие незаконосъобразното бездействие на служители на ответника, ведно със законната лихва от датата на настъпване на увреждането до окончателното заплащане на сумата.

По искане на ищеца и при възможност да бъде определен като процесуален представител адвокат Н.А. – чл.25, ал.5 от ЗПП.

Копие от определението да се изпрати на Адвокатска колегия Бургас за определяне на адвокат от националния регистър за правна помощ

Определението не подлежи на обжалване.

                                

                                               СЪДИЯ:

 

След определяне на процесуалния представител от Адвокатската колегия Бургас, считано от датата на постъпване по делото на съответните актове, с които адвокатската колегия се е произнесла, така определения процесуален представител следва да изпълни разпореждането на съда за без движение от 09.01.2015г., като 7-дневния срок по разпореждането започва да тече от датата, на която решението, с което е определен процесуален представител е постъпило по делото.

По изложените съображения ход на делото не следва да бъде даден, поради което съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД на делото.

ОТЛАГА същото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.06.2015г. от 11.45ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

ДА СЕ ИЗПРАТИ уведомление на началника на Затвора Бургас да бъде осигурен конвоя на ищеца за съдебното заседание.

ДА СЕ ИЗПРАТИ копие от определението на Адвокатска колегия Бургас.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: