ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 24.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти октомври           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2578  по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.Е.Д., редовно призован, не се явява и представлява.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, редовно призован, се явява адвокат П., с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ П.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Я.Е.Д. против мълчалив отказ на директора на „Водоснабдяване и канализация“ЕАД за предоставяне на обществена информация, поискана с т.1 по заявление К-1092-26/09.08.2017г..

        

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по обжалвания административен акт с писмо вх.№10290/02.10.2017г.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№10993/17.10.2017г. от адвокат Д., с приложен към нея договор за правна защита и съдействие.

 

АДВОКАТ П.: Представям 4бр. декларации от членовете на Съвета на директорите,         че не желаят да се предоставя информация свързана с техните личности. Считам жалбата за неоснователна. Налице е изричен отказ. Моля да имате предвид, че състава на Съвета на директорите е с мандат от три години и е обявен в Търговския регистър. Така както е поискано със заявлението, не става ясно дали се иска информация за бивши или настоящи членове на Съвета на директорите. Подробни аргументи ще изложа в писмена форма. Няма да соча други доказателства. Да се пиемат представените по делото доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

 АДВОКАТ  П.: Моля да оставите без уважение жалбата, като подробни съображения ще изложа в писмени бележки в указан от Вас срок.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: