ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 31.07.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тридесет и първи юли                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2578 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателите Д.И.И. и Ж.Р.С., редовно призовани, се явяват лично.

Жалбоподателите Г.С.В. и Х.Р.М., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

За ответника – гл.инженер в Дирекция „Строителство” на община Бургас инж. В. Ц., редовно призована, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Р., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че съобщението за оспорване на разрешението за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от ЗУТ №20/04.12.2014г. е публикувано в бр.46/23.06.2015г. Едномесечният срок, в който могат да се включат в производството и други страни изтича на 23.06.2014г. Не са постъпили искания в такава насока.

 

Г-н И. – Имаме доказателствени искания.

На първо място моля, Община Бургас да бъде задължена да представи препис от публичния регистър на озеленените площи, която е длъжна да води съгласно чл.63 от ЗУТ. За разлика от предходното производство има включени и допълнителни дървесни екземпляри, а в предходното производство беше установено първо, че този регистър не се води редовно и второ не е в предвидената форма като съдържание. Тъй като са изминали три години от предходното разрешение, считам, че е редно да бъде представен реалния регистър с оглед факта, че известна част от дървесните екземпляри включени в разрешението, не попадат в обхвата на предходното разрешение и не могат да се ползват пълноценно всички документи от предходното производство, където нито имаше точна локация, нито имаше точно описание на състоянието на дърветата. Паспортите трябва да се изготвят въз основа на данните на регистъра. Има нови отбелязвания, но въз основа на какъв материал, като точна локация и картотека са изготвени, отново не е ясно.

На второ място: Така написаното в разрешението няколко пъти „Съгласно приложено експертно становище = санитарна експертиза”, а по-горе в разрешението е дадено и като „санитарна оценка”, моля да бъдат изслушани експертите, които са го изготвили в съдебно заседание, тъй като е дадено много общо и предвид многобройните наименования, се затруднявам да разбера кой документ е „фитосанитарна оценка”, „експертно заключение” „санитарна експертиза” и кое е подготвителни материали към него, трудно е да се определи. Освен това има протокол на комисията назначена със заповед от №2115/12.08.2013г., но този протокол е различен от становището. В предходното заключение от 2012г. за такава санитарна оценка не се говори, там се говори само за протокола.

В този смисъл би следвало да установим кое е експертното становище и какво точно е установила комисията, тъй като това, което е изложено като съдържание в самото разрешение и протокола на комисията са препоръки за действия, за действия в бъдещето. Не става въпрос за конкретно състояние, конкретно актуално състояние на конкретно установено от експертите състояния на дърветата, но не и това, което е записано в разрешението. Ако при извършения оглед е имало и снимков материал към експертното становище или други подготвителни материали, моля да бъде задължена ответната страна да представи и тях. Това се налага именно поради факта, че едно такова становище, относно санитарното състояние на широколистните дървета, може да бъде изготвено в период на развитие на дърветата. До този момент всички разрешения за ул.Александровска, както предходното, така и обжалваното са издавани в началото на м. декември, така че какво точно е видяно и на каква база са изготвени оценките, от съдържанието на акта не може да се установи. И би следвало тези, които са изготвили заключението да могат да отговорят дали са гледали едно, четири или имат впечатление от всичките дървета.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – На първо място искам да се противопоставя на искането за представяне на регистър на зелените площи, тъй като жалбоподателят не уточни какво ще установява с представянето на този регистър и каква връзка има регистъра с издаденото разрешение. Аз мисля, че няма връзка с издаденото разрешение, тъй като не е ясно, какво ще бъде установено.

По отношение на разрешението, към самото разрешение е приложено фитосанитарна оценка – това са санитарните експертизи приложени за всяко едно от дърветата, санитарно експертно становище, това, което е установено в приложените паспорти за картотекирано дълготрайно декоративно дърво.

Експертното становище е това, което е в табличен вид изготвено от ландшафтен архитект Марияна Димитрова. Посоченото в разрешението като санитарна експертиза и експертно становище е отбелязаното върху всеки от паспортите.

Г-н И. – А фитосанитарна оценка – всичко е едно, така ли да разбираме?

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Противопоставям се на искането за допускане свидетелски показания, тъй като това, което е констатирано от лицата съставили експертното становище, както и паспортите, всичко е отбелязано в писмени документи. Не става ясно какво ще се уточнява със свидетелските показания.

Уточнявам, че посоченото в разрешението „експертно становище = на санитарна експертиза” се намира на л.39-43 наименовано по същия начин и съставено от ландшафтен архитект Мариана Димитрова. Това е.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника, най-късно до следващото съдебно заседание, да представи по делото копие от регистъра по чл. 63 от ЗУТ, в частта му относно процесната дървесна растителност обхваната от обжалваното разрешение.

ОТХВЪРЛЯ искането за събиране на гласни доказателства, защото това, което се цели да бъде установено чрез разпита на арх. Мариана Димитрова, съставила експертно становище = на санитарна експертиза, е удостоверено в писмено доказателство и именно това създава препятствие съгласно правилата на ГПК за същите обстоятелства съставителя на документа да бъде разпитан.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 27.10.2015г. от 10.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: