ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 26.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и шести май                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2578 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателите Д.И.И. и Ж.Р.С., редовно призовани, се явяват лично.

Жалбоподателите Г.С.В. и Х.Р. Митов, редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

За ответника – гл.инженер в Дирекция „Строителство” на община Бургас инж. В. Ц., редовно призована, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Р., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че по делото са постъпили писмени доказателства от ответника, съгласно указания на съда от предходно съдебно заседание.

 

Г-н И. – Запознати сме с представените доказателства. Нямам други искания по доказателствата. Това е този план, той касае няколко части на ул. Александровска. Нямам други искания по доказателствата, моля да бъдат приети.

Относно представеното решение от 2009г., моля същото да не бъде приемано, тъй като то вече съществува и е било приложено към преписката по предходното дело и касае обстоятелства и преценка единствено с оглед на инвестиционното проектиране, но не и конкретното разрешение за отсичане на дълготрайна дървесина и растителност. В тази смисъл и към датата, когато е издадено и към настоящия момент, то не заменя задължението на административния орган да изготви оценка на ОВОС, доколкото и в самото становище е записано, че то е предварително и касае инвестиционно проектиране и не отменя задълженията свързани с други или възникващи по силата на други нормативни актове, в случая този акт е Наредба № І за опазване на декоративната растителност, в която има специална разпоредба за декоративна растителност.

Ето защо не намирам, че следва да бъде приеман един толкова отдавна издаден акт, в този смисъл той е и актуален към 2009г. и не касае директно издаденото повторно разрешение за изсичане на дървета, тъй като първото е било отменено с решение на съда.

Г-н С. – Нямам искания по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Нямам доказателствени искания. По възражението, което направи жалбоподателя считам, че същото е неоснователно, тъй като самото инвестиционно предложение касае и озеленяване на пешеходни зони. Инвестиционното предложение е едно и също и считам, че представеното доказателство е относимо към предмета на спора.

Нямам други доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, описани в придружително писмо на л.127 от делото, като счита, че всички представени доказателства са относими към спора и следва да бъдат приети, а обсъждането на тяхната доказателствена стойност, във връзка със изводите по съществото на спора, ще бъде изложено от съда в крайния съдебен акт.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

Г-н И. – Уважаема госпожо съдия, моля да бъде отменен оспорения административен акт по съображенията изложени в жалбата и в писмени бележки, които ще представя в определен ми от съда срок.

Накратко ще посоча само, че според нас разрешението за премахване на 36 броя декоративни дървета е нищожно, тъй като обхвата на разрешението съвпада с предходно отменено такова по адм.д.№ 2676/2013г. и потвърдено с решение на ВАС и в тази част това разрешение напълно съвпада с вече разрешен от съда спор и в този смисъл е налице приложимостта на разпоредбата на чл.177 от АПК, тъй като актове и действия на административния орган, извършени в противоречие с вече влязъл в сила акт са нищожни.

По отношение на останалите 4 бр., решението е незаконосъобразно, предвид обстоятелството, че административния акт съдържа много пороци и нарушение на административнопроизводствените правила по издаването му, както и на материалните норми на закона и подзаконовия акт и неговото приложение и моля в тази част да бъде отменено.

Г-н С. – Мислехме да донесем някакви ботанически албуми, с които да доказваме живота на растенията, но се отказахме. Извън съмнение е, че дърветата са източен чинар и живеят над 1000 години. Тези са над 50г., като доказателство, че чинара живее много и означава много за града и няма никакво основание за отсичането им, което може да установи от специалисти.

Две са главните улици в Бургас, това е улицата през която минават туристи и граждани, а тя ще остане гола ако се отсекат дърветата и нито естетически ще е хубава, нито няма да става за прохлада в августовския пек, както на туристите, така и на гражданите.

Отделно от това има данни за замърсяване на въздуха в гр. Бургас, но не съм донесъл изследвания за това. Извън съмнение е, че дърветата са зелените дробове на града и е това е така и смятам, че не трябва да се изсичат. Ако и тях премахнем, а има сеч на всякъде в града - на ул. Александър Стамболийски са сложени иглолистни дървета, които след 40 години ще пораснат. Пред нас на площада е същото и ако продължим с тази сеч, няма да останат дървета в града.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да постановите решение, с което да потвърдите издадения административен акт.

Неоснователни са доводите на жалбоподателя по отношение предходно решение на Административен съд гр. Бургас. Същото е издадено през 2012г. и оттогава насам фактическата обстановка се е изменила и са издадени санитарни експертизи. Оспореният акт е издаден въз основа на Закона за устройството на територията, където разпоредбата изисква да има издадени санитарни експертизи и единствено това е изискването на ЗУТ.

Освен това със самото издадено разрешение е предвидено засаждане на компесаторна растителност, така че със самото изсичане на дърветата ще бъдат засадени нови, съгласно разпоредбите за компесаторна растителност.

Моля да потвърдите оспорения акт, както и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя Д.И. в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 12дни.

УКАЗВА на двете страни, че следва да представят писмените си бележки с екземпляри за другите страни.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: