ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 31.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тридесет и първи март                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2578 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателите Д.И.И. и Ж.Р.С., редовно призовани, се явява лично.

Жалбоподателите Г.С.В. и Х.Р. М., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

За ответника – гл.инженер в Дирекция „Строителство” на община Бургас инж. В. Ц., редовно призована, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Р., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против разрешение за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.3 от ЗУТ №20/04.12.2014 г., издадено от главен инженер в дирекция „Строителство” при Община Бургас.

 

Г-н И. – Поддържам подадената жалба. Имаме няколко доказателствени искания.

На първо място - да бъде изискано и приложено адм.д.№2676/2012г. по описа на Административен съд гр. Бургас.

В този смисъл моля, да бъде задължена ответната страна да представи заданието и плана във връзка подобект „Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходни зони - ул. Александровска от ул.Левски до бул.Сан Стефано” в тази част, в която заданието е променено. Доколкото такъв проект е съществувал, в него е съществувало и задание, в което не съществува премахване или предвиждания за премахване на описаните в оспорената заповед дървета. Твърдя, че има проект. В старото административно дело с № 2676/2012г., което беше по същия проект, в същия обхват и се отнасяше за същите дървета има друг проект, при който тези предвиждания не бяха за премахване на 40 бр. дървета, а в издадено предходно разрешение ставаше въпрос за 36 броя дървета в същата улица.

Трябва да има задание, в което да е предвидено премахването и съответно тези предвиждания първоначално са за 36 броя дървета, а след това става за премахването на 40 броя дървета. Това трябва да почива на някакво задание, разлика в обхвата няма, става въпрос за ул. Александровска от ул.Левски до бул. Сан Стефано. В първоначалното, проектът включва допълнително озеленяване, след което се появява премахване на 36 броя дървета, след като е приключило делото и предходното решение е обявено за незаконосъобразно от съда. И сега има ново разрешение за 40 броя дървета. Нека да бъдат представен и този, с който е изменен този проект, да се представи заданието, с което е изменен предишния проект. Разликата между 2012г., когато е имало разрешението и към този момент, когато съществува малко по-различно предвиждане.

На практика в обхвата и обосновката няма промяна, предвидени са само нови четири броя дървета в същия обхват. Към настоящата заповед да бъде представена така дължимия ОВОС според Наредба №1 за опазване на зелените площи и декоративната растителност, оценка за опазване на околната среда по смисъла на чл.21 на тази Наредба. Това е задължително по силата на тази разпоредба.

Към този момент нямам други искания по доказателствата.

Г-н С. – Придържам се към казаното от г-н И..

ЮРИСКОНСУЛТ Р. Оспорваме жалбата като неоснователна и недоказана.

По доказателствата – във връзка с направените доказателствени искания считам, че те касаят проекта за реконструкция на ул.Александровска, а процедурата по издаване на разрешение за отсичане на дървета изисква да има задание. Противопоставям се на направеното искане. По отношение на искането да бъде представен ОВОС, моля да ми бъде дадена възможност да представя допълнително доказателства. До колкото ми е известно има писмо до РИОСВ за издадено разрешение, но има само нашето писмо. Моля, да ми предоставите възможност да представя нови доказателства.

Г-н И. – Относно така представените доказателства, в преписката се съдържат материали писма и протоколи във връзка с отсичане на клони на дървета на ул. Александровска от 2011г., които са с ръкописен текст и протоколи, но тези писма са за отрязване на клони. Същите моля да не бъдат приемани, тъй като вече са били представени по предходното административно дело №2676/2013г. и поначало са неотносими към настоящия спор, тъй като става въпрос за кастрене на клони на дървета, което няма значение като дейността за премахване на дърветата. Става въпрос за жалби и сигнали от 2011г. и са представени във вече приключило с влязло в сила съдебно решение производство. Това и допълва искането ми да се представят поисканите от мен доказателства. Разликата е, че преди няма влязло в сила решение на съда и другата разликата е, че има четири броя дървета.

Г-н С. – Дърветата от вида на процесните могат да живеят от 1500 до 2000г. За две-три години не са се променили нещата толкова много.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства съгласно опис на л. 19 от делото.

ПРИЕМА И ПРИЛАГА по делото адм.д. №2676/2012г. по описа на Административен съд Бургас с архивен № 70-363/2015г.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в едномесечен срок от днес, да представи по делото план и задание за „Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходна зона ул.„Александровска“ - от ул.“Левски“ до бул.“Сан Стефано“ в гр.Бургас”, различни от плана, въз основа на който е издадено процесното разрешение за отсичане на дълготрайна растителност, които по твърдение на жалбоподателите са съставени преди плана, по който към настоящия момент ответника има намерение да осъществява тази реконструкция, като характерно за плана и заданието, които следва да бъдат представени, е че според техните предвиждания процесните дървета се запазват.

Съдът счита, че искането за събирането на това доказателство е относимо по делото, тъй като ответника има задължение да съобразява материалните разпоредби във връзка с издаване на административен акт от категорията на процесния, които изискват да бъде доказана невъзможността за запазване на съответната растителност.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в същия срок да представи решение за ОВОС, издаден от директора на РИОСВ Бургас, касаещо отсичането на процесната растителност.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 26.05.2015г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: