ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 27.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и седми октомври                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2578 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

Жалбоподателите Д.И.И. и Ж.Р.С., редовно призовани, се явяват лично.

Жалбоподателите Г.С.В. и Х.Р.М., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

За ответника – гл.инженер в дирекция „Строителство” на община Бургас инж. Веселина Цакова, редовно призована, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Р., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

               

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Във връзка със задължение от съда от предходно съдебно заседание, представям извадки от регистъра на дълготрайната дървесна растителност на територията ЦАУ „Приморие”, гр. Бургас, с копие за ответната страна. Това е извадка от регистъра за района, за който е издадено разрешението за отсичане на дълготрайна растителност. В извадката има посочени повече дървета, от тези, които са процесни по оспореното разрешение.

Г-н И. – Моля да не бъде приемано представеното от ответника доказателство, тъй като същото не представлява нито заверено копие, нито е посочено кой е заверителя, нито кога е издадено, нито е посочен вида на дълготрайната дървесина, дали вида на наименование на дълготрайната дървесна растителност не е посочена с някаква съкращения. Дървесен вид се дава с две наименования, това „sp.” на латински означава някакъв вид, но дали е по регистъра съгласно изискванията на закона. Това е извадка във вид на таблица, от която не е видно кой я е съставил, как е съставена. Самото название, пише че е извадка, в този смисъл е едно копие от регистър.

Имам доказателствено искане. Тъй като е ясно, че поисканата от нас информация не е в този вид, в който следва да бъде, второ са остарели данните, ще имам искане за назначаване на съдебно-дендрологична експертиза със специалист от Института по гората към БАН, където разполагат със специалисти по дендрология, за да може да изпълни задачата и да провери състоянието на дърветата, с оглед възможностите за запазването на дърветата, съгласно изискванията на дължимия ОВОС, която изисква изрично запазването им на тъй като нито архитект, нито друг специалист може да каже това. Такава експертиза в административното производство не е извършена и за това държим да бъде извършена със задача да се направи оглед на състоянието на включените в разрешението за отсичане дървесни екземпляри, с даване на оценка за възможността за тяхното запазване съгласно изискванията на чл. 63 ,ал.2 от ЗУТ, за оценка на текущото състояние на всеки един дървесен екземпляр.

Това е задачата. Да се извърши преценка на огледното състояние, дали може да бъде запазено спрямо оценката на конкретното актуално състояние, здравословно състояние на дърветата.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – По представеното в днешното съдебно заседание доказателство, екземплярът, който е представен на съда е подписан от ландшафтен архитект.

По направеното искане считам, че такива санитарни експертизи са представени по делото с административната преписка и предоставям на съда относно допускането и́. Има изготвени фитосанитарни експертизи.

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената от ответника извадки от регистъра на дълготрайната дървесна растителност на територията ЦАУ „Приморие”, гр. Бургас.

 

По искането за допускане на съдебно-дендрологична експертиза съдът намира, че искането касае събирането на допустими доказателства, а формулираният въпрос е относим към спора. Съдът намира за нужно обаче да обърне внимание на жалбоподателите, че до края на настоящото съдебно заседание следвада изчерпят всички свои доказателствени искания във връзка със становището си по спора, и че въвеждането на нови доказателствени искания в следващото съдебно заседание ще бъде санкционирано от съда с глоба, за това, че се забавя производството по делото.

По изложените съображения съдът, на основание чл.195, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-дендрологична експертиза, вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства, като извърши оглед на място на процесните дървета, извърши справка в Община Бургас и на всякъде другаде, където е необходимо, да даде заключение по формулирания от жалбоподателите въпрос, отразен в протокола от днешното съдебно заседание в изявлението на жалбоподателя Д.И..

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 400 лв. вносим от жалбоподателите солидарно по сметка на Административен съд гр. Бургас, в 7-дневен срок от днес. УКАЗВА на същите, че в този срок следва да депозират доказателство за внесения депозит

УКАЗВА на страните, че съдът ще назначи вещото лице след като по делото постъпи доказателство за внесения депозит и след като съдът извърши справка за специалисти от сферата, в която е допусната експертизата.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.02.2016г. от 11.20ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: