ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 09.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На девети февруари                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2578 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11:37 часа се явиха:

 

Жалбоподателите Д.И.И. и Ж.Р.С., редовно призовани, се явяват лично.

Жалбоподателите Г.С.В. и Х.Р.М., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

За ответника – гл.инженер в дирекция „Строителство” на община Бургас инж. В.Ц., редовно призована, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Р., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

Не се явява вещото лице проф.А.Т..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че съдът изпрати писмо до директора на Института по гората към БАН, копие от което се намира по делото, с искане същия да посочи подходящ специалист в областта на деандрологията. По делото има данни, че писмото е получено.

Освен това от докладна записка на съдебния секретар, приложена по делото, се установява, че е проведен телефонен разговор с въпросния директор, който е уверил секретаря, че е изпратил писмо-отговор до съда, но е казал по телефона, че нямат такъв специалист. До настоящия момент по делото все още не е постъпил писмен отговор. Съдът потърси специалист по деандрология от Лесотехническия университет в София и с определение от 27.01.2016г. назначи за вещо лице проф. А.Т..

ДОКЛАДВА, че на 04.02.2016г. по делото е постъпила молба от вещото лице, с която иска да му бъде предоставен по-голям срок за изработване на заключението.

 

Г-н И. – Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

Г-н С. – Не възразявам да се предостави срок на вещото лице за изготвяне на заключение.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението.

 

Съдът счита, че следва да даде възможност на назначеното вещото лице да изготви заключението, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 31.05.2016г. от 11.45ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се уведоми вещото лице за новата дата.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: