ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 04.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четвърти октомври                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2578 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.И.И., редовно призован, се явява лично.

Жалбоподателите Ж.Р.С., Г.С.В. и Х.Р.М., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

За ответника – гл.инженер в дирекция „Строителство” на община Бургас инж. В.Ц., редовно призована, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Р., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

Не се явява вещото лице проф.А.Т..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните и техните пълномощници, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заявление от назначеното вещо лице, според което на вещото лице му е необходим допълнителен срок да изготви заключението. Причините, поради които не го е изготвил до настоящия момент от една страна е неговото здравословно състояние, а от друга страна твърдението на вещото лице, че в процеса на работата се е установило, че номерацията на оценяваните дървета е загубила актуалност.

За уточняване на ситуацията и за получаване на актуална информация за тази номерация на дървената му е необходимо допълнително техническо време.

 

На съдът служебно е известно, че същото вещото лице е назначено от същия съдия докладчик по адм.д. №575/2016г., а по справка в деловодната система съдът установи, че това вещо лице е назначено и по адм.д. № 891/2015г. По последно посоченото дело вещото лице е назначено през м.февруари с акт на съда и заключението е депозирано по това дело на 03.10.2016г. Същевременно, по процесното адм.д. №2578/2014г. и по адм.д.№575/2016 г. вещото лице, макар да е назначено по първото дело далеч преди м.февруари 2016г., не е представило заключението.

 

Г-н И. – Ще помоля само с оглед по-лесното извършване на експертизата, тази схема, която е представена с цветно копие по делото, да бъде предоставено и на вещото лице в цветен вариант.

Виждал съм се с вещото лице, огледът го е извършил в по-преден период и тогава възникна този проблем. Ходихме и до общината и там казаха, че схемата не е актуална. От Община Бургас, ако могат, да представят цветно копие на вещото лице, за да бъде по-точно обозначението на процесните дървета.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – С мен не се е свързвало вещото лице.

Не възразявам да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението.

 

Доколкото заключението по назначената съдебно-дендрологична експертиза е необходимо за да се установят спорните по делото факти, съдът счита, че следва да даде възможност на вещото лице да го изготви и представи в срок преди следващото съдебно заседание, като следва да се предупреди вещото лице, че ако не представи заключението в предвидения срок без уважителна причина (която следва да бъде доказана), съдът ще го санкционира по реда на чл. 91, във вр. с чл.86 от ГПК.

Отделно от това, по повод заявлението депозирано по делото от вещото лице съдът намира за нужно да укаже на последното, че заключението следва да се изготви, като вещото лице стриктно се съобразява с вида, броя и местоположението на дърветата така, както са описани в разрешението, което се оспорва по делото и се намира на л.12, л.13 и л.14 по делото, и както са посочени в схемата, която се намира по делото на л.138 и сл. Никаква друга схема с друго местоположение, нито нова номерация има правно значение за настоящия спор. Вещото лице трябва да се съобразява със събраните по делото доказателства, което означава, че то следва да извърши подробна справка на тези доказателства, приложени по делото.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на вещото лице да изготви заключението по назначената съдебно-дендрологична експертиза най-късно в 7-дневен срок преди следващото съдебно заседание и в този срок да я депозира по делото.

ПРЕДУПРЕЖДАВА вещото лице, че ако не представи заключението в указания срок, без наличието на уважителна причина, съдът ще му наложи глоба на осн. чл. 91, ал.1, вр. 86 от ГПК, която е от 50 до 300лв.

Вещото лице следва да се съобрази с дадените по-горе указания на съда във връзка с материалите и данните, които следва да има предвид при изготвяне на заключението.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснати доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.12.2016г. от 11.15ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Да се уведоми вещото лице за указанията на съда.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.45 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: