ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,04.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На четвърти юни                                        две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2578 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.Г.М., редовно призована, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат С., надлежно упълномощен, с представено пълномощно.

         За ответника началник Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат В., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

         За заинтересованата страна В.И.Д., редовно призована, се явява представител по пълномощие адвокат Б., надлежно упълномощен, с представено на л.68 пълномощно.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         ДОКЛАДВА, че по делото от жалбоподателката са представени писмени доказателства, за които тя беше задължена от съда в предходно заседание. Това са НА № 171/2006г. по описа на служба по вписвания и 5 съдебни акта - на районен съд Несебър, на Окръжен съд Бургас и определение на ВКС.

         По делото от трето неучастващо лице – Общинска служба „Земеделие” Несебър към Областна дирекция „Земеделие” Бургас е представено решение № М302/20.08.1999 г.

Също така от съда служебно са събрани доказателства за наследниците на Т. Х. Х., а именно удостоверение за наследници № 33/30.04.2013г. издадено от Община Несебър.

         АДВОКАТ С. – Нямаме други доказателствени искания. Да се приемат и да се приложат по делото събраните доказателства.

АДВОКАТ В. – Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВОКАТ Б. – Ще изразя становище по отношение на представените от жалбоподателката решения на Бургаски Окръжен съд и определението на ВКС са неотносими към настоящия момент към делото.

         Жалбоподателката е имала възможност да си защити правата със същите тези решения (доказателства) в гражданското производство по гр. д.№197/2011г. тъй като в това производство същата е предявила насрещен установителен иск, от който е призната за собственик В.Д., призната е за собственик на имота, за който се иска изменение на кадастралния регистър. Считам, че същите не следва да бъдат кредитирани като писмени доказателства по отношение на административното производство към момента.

Нямам доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с молба писмени доказателства от жалбоподателката, описани в същата на л. 78 от делото.

         ПРИЕМА също така като доказателства по делото Решение №М302/20.08.1999 г. на поземлена комисия Несебър и удостоверение за наследници № 33/30.04.2013г. на Община Несебър.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

АДВОКАТ С. – Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да отмените оспорената заповед като считаме, че неправилно административния орган е приложил чл. 62, ал.5 от ЗКИР, приемайки че за имота е влязло в сила решение, заради което не е съставен акт непълнота и грешки.

         Оспорваме заповед на административния орган, тъй като с нея са нарушени правата на жалбоподателката, тъй като в същото се приема собственост на заинтересованата страна В.Д., но се отхвърля иска за прогласяване нищожност на акта, от който черпи права жалбоподателката.

Очевидно в случая неправилно съда е счел въпроса по съдебен път, поради което е изменена процедурата по попълване на плана.

Заповедта е незаконосъобразна и моля да бъде отменена.

АДВОКАТ В. – Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата и потвърдите издадената заповед на началника на СГКК като правилна и законосъобразна. Считаме, че правилно административния орган се е позовал на разпоредбата на чл.62, ал.5 Наредбата за съдържанието, създаването и поддържането на кадастрална карта и кадастралния регистър, във вр. с чл.53, ал.3, т.1 от ЗКИР. Фактът, че неподписване на акта за непълноти и грешки от жалбоподателката, не е пречка да се пристъпи към изменение на кадастралния регистър, към прилагане на цитирано и влязло в сила съдебно решене по гр.д. № 197/2011г. на Несебърски районен съд, което е вписано в службата по вписване към 24.08.2012г. Считаме, че решенето в заповедта е правилно и че именно съдебния акт, с който е оспорено реално право по отношение на 1/6 ид.ч. от имота е това, което е решил спора за материално право между жалбоподателката и заинтересованата страна, който независимо от нотариален акт, силата на присъдено нещо по това съдебно решене обвързва страните и административния орган да я зачете.

         Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

АДВОКАТ Б. – Уважаема госпожо съдия, моля да оставите в сила заповед на н-к СГКК Бургас. Считам, че същата е законосъобразна и постановена в съответствие на материалния закон. Изложените в жалбата твърдения са неоснователни. Считаме, че е налице обстоятелство, от което произтича условие за изменение на кадастъра на осн. чл.62, ал.6 от Наредбата за съдържанието, създаването и поддържането на кадастрална карта и кадастралния регистър. Между жалбоподателката и заинтересованата страна В.Д. спора за материално право за процесни недвижим имот е разрешен с влязъл в законна сила съдебен акт - решение, което се ползва със силата на присъдено нещо. Нотариалният акт, който представя жалбоподателката от 2006 г., в който приобритателя е прехвърли права върху недвижим имот с цел гледане е акт, който е създаден в охранително производство. Този нотариален акт не се ползва със сила на присъдено нещо, той има доказателствена сила само между страните в производството, а нотариалното производство е едностранно, поради което считам за основание влязлото в законна сила решение на районния съд, с което В.Д. е призната за собственик на процесния имот и се противопоставя на правото на жалбоподателката, а именно че тя не е собственик на този процесен имот. Поддържам и изнесеното в писмените бележки основания, които сочат за законосъобразност на атакуваната заповед.

Моля да бъде оставена в сила оспорения административен акт и да ни присъдите разноски съгласно вписаното в договора за правна защита.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: