ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 30.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На тридесети октомври                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Г. Колева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2576 по описа за  2011 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

Жалбоподателят Д.Б.Д., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

         Ответникът - Директор на Дирекция „ОУИ” Бургас /сега Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Бургас при ЦУ на НАП - София - Дирекция „ОДОП”/, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Колева.

         Явява се вещото лице С.А..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило с вх. № 8999/22.10.2013 г. допълнително заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, което е в срока по чл.199 ГПК.

 

         По хода на делото:

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Юк. Д.: Да се изслуша допълнителното заключение на вещото лице.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Да се изслуша вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице със снета самоличност.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

Юк. Д.: На какво се дължат разминаванията по сумите в ревизионния акт?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Едното различие е в несъобразяване на платени социални осигуровки за ДОО. Платените авансово вноски не бяха съобразени, когато е правена рекапитулация на акта. Новите стойности не дават отражение върху рекапитулацията, изготвена по допълнителното заключение, тъй като облагаемият доход е доста по-висок от установения по експертизата, а размера на осигуровките – до размера на осигурителния праг.

 

Юк. Д.: Нямам други въпроси. Да се приеме допълнителното заключение.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Съдът, по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 200.00 лева, вносими от жалбоподателя в тридневен срок от уведомяването.

При неизпълнение, ще бъде издаден изпълнителен лист в полза на вещото лице.

 

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход на делото по същество.

 

Юк. Д.: Уважаема г-жо Съдия,  моля, да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана като съм съгласна с така извършената рекапитулация от вещото лице. Намаляването на задължението по ревизионния акт се дължи на допусната грешка в него при установяване на задълженията на лицето. Върховен административен съд се е произнесъл с решение по административно дело № 21274/2012 г., касаещо същата обстановка по отношение на определените задължения по ЗДДС.

Моля за присъждане на юрисконсутското възнаграждение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо Съдия, жалбата намирам за неоснователна. Считам, че от събраните доказателства в настоящото производство, безспорно се доказват констатациите на органа по приходите по отношение на задълженията по ЗКПО за процесния период на търговеца, като считам, че разликите установени по допълнителната съдебно-счетоводна експертиза се дължат на техническа грешки, а не на неправилни изводи от страна на органа по приходите.

Поради изложеното, моля, да потвърдите ревизионния акт и да отхвърлите жалбата.

 

         СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: