ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 26.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и шести юни                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Г. Колева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2576 по описа за  2011 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

За жалбоподателя Д.Б.Д., редовно уведомен, представител не се явява.

         Ответникът - Директор на Дирекция „ОУИ” Бургас /сега Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Бургас при ЦУ на НАП - Дирекция „ОДОП”/, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Колева.

         Явява се вещо лице С.А..

         Явява се и свидетеля К.Е.Г..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилите със Заявление вх.№ 5136/23.05.2013г. доказателства - тетрадка и бележки с вписани обороти от 05.2005 г. до 01.2010 г.,

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА и постъпилото заключение на вещото лице с вх. № 6082/18.06.2013 г., което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Юк. Д.: Да се разпита свидетеля.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Да се пристъпи към разпита на свидетеля.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелката К.Е.Г. със снета по делото самоличност.

Предупреждава свидетелката за наказателната отговорност, която носи по чл. 290 от НК, за даване на неверни показания.

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Обещавам да говоря истината. Доброволно ще дам показания.

 

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Кога и на каква длъжност сте работили към ЕТ - Д.Д. ?

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Работих при ЕТ от 15 или 17.05.2006 г. до 06.02.2010 г. като продавач-консултант в обект на жалбоподателя – магазин за опаковки на ул. „Г.” № **, до Пожарната.

 

СЪДЪТ ПРЕДЯВЯВА на свидетелката тетрадката и бележките с описаните обороти, представени със Заявление, вх.№ вх.№ 5136/23.05.2013г..

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Тетрадката, която съм представила, е оригинал и в нея са вписани оборотите. Аз съм я водила лично и аз съм извършвала  вписванията в нея.

Бележките /листите/ с вписаните обороти, които съм представила, вписванията в тях съм извършвала аз и другите продавачи преди мен. Тетрадката и листите с вписаните обороти са оригиналите. Целта на тази тетрадка е да се вписват действителните обороти за деня.

 

СЪДЪТ ПРЕДЯВЯВА копията на листите приложени на л.136-л. 140 по делото и копията на тетрадката на л.141 - л.167.

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Копията, които са представени по делото са направени от оригинала на тетрадката и на листите с вписаните обороти.

 

         СЪДЪТ: Подписът върху копията Ваш ли е?

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Подписите на копията, които са приложени по делото са мои. Положеният подпис е мой. Направиха копия от тетрадката и листите  в НАП и аз се подписах на всяко едно от копията.

 

СЪДЪТ: Констатирах несъответствие в казаното от Вас при разпита в предходно съдебно заседание/ л.174 от делото/. Казвате, че сте  издавали касови бележки за всяка една от продажбите и същевременно, че реалните обороти са вписани в тетрадката. Кое следва да се приеме за вярно?

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Срещу една нова година – 2007 г. или 2008 г., ми казваха да чукна в касовия апарат голям оборот около 12 000-15 000 лева, независимо реализираните продажби. В тетрадката вписвах реалните продажби и обороти.  Следващата нова година ми казаха да не чукам всички продажби в касовия апарат. В касовата книга се залепя касовия бон за деня и такъв - за месеца. Собственичката искаше да не издавам винаги касов бон, за да има по-малко оборот. Едната година ме караха да чукам в касовия апарат много голям оборот, а на следващата година да не вкарвам действителните обороти в касовия апарат, тоест да не чукам в касовия апарат всички продажби. Действителните обороти са в тази тетрадка, с изключение на времето, когато ми казаха да чукам на касовия апарат повече от направените продажби. Клиентите искаха фактура и касов бон. В тетрадката са действителните обороти, а в касовата книга оборотите не са реални и касовите бонове не са реалните. В касовата книга се залепя сборния касов бон с продажбите за деня, които съм чукала в касовия апарат. Когато ми казаха да издавам по-малко касови бележки, аз чуках касови бележки само на тези клиенти, които изискват касови бележки и фактури, а на другите, които не изискваха такива - не издавах касови бележки. Например на клиентите, които бързаха или имаха по-малки продажби - не им издавах касов бон. А онази нова година, когато ме караха да чукам повече на касовия апарат, съм чукала касови бележки, без да има осъществена реална продажба срещу тях.

Повтарям, че не всичко което съм продала е  начукано в касовия апарат. Това което е по тетрадката е действително продаденото, а това което е начукано в касовия апарат е част от продаденото, с изключение на месец декември 2007 г., когато начуках в касовия апарат оборот, който не отговаря на реално продаденото, по настояване на собственичката.

За декември 2008 г. е продадено повече и реалните оборотите са вписани в тетрадката, а нереалните обороти са в касовия апарат.

 

Юк. Д.: Нямам въпроси към свидетелката.

ПРОКУРОРЪТ:  Нямам въпроси към свидетелката.

 

СЪДЪТ пристъпва към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. – ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без особени отношения със страните по делото.

Вещото лице е предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК за даване на невярно заключение и обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Юк. Д.: През месец декември 2008 г. оборотите по касовия апарат в ревизионния доклад са 5063 лева, а вещото лице е посочило 5603 лева, това техническа грешка ли е?

 

ОТГОВОР: В конкретния случай оборотите съм ги вадила от касовите книги и съм ги проверила два пъти, като касовите книги ми бяха представили от жалбоподателя и съм сравнявала помесечно касовите бонове. Възможно е в ревизионния доклад да са обърнали цифрите, но аз съм ги проверила два пъти. За месец декември 2008 г. аз съм установила разлика 430 лв., а по ревизионен доклад  – разликата е 978.30 лв. констатирана от органа по приходите.  Коректният сбор е направен правилно от мен. Коректните суми са изложени като сбор в колонка 4 от заключението.

 

Юк. Д.: Констатирани са грешки в ревизионния акт и в ревизионния доклад. Коректните данни на установените задължения, обаче, са посочени в заключението на вещото лице в графа 4, като разликата в констатациите установени от вещото лице и от органа по приходите, се дължи на допуснати технически грешки от страна на органа по приходите.

Да се приеме заключението.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Нямам въпроси към вещото лице. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ няма въпроси към вещото лице.

 

Юк. Д.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА събраните в днешното съдебно заседание доказателства.

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 500,00 лв., платими от внесения депозит. /РКО 500.00 лв. на 26.06.2013г./

 

ПРИЕМА постъпилата по делото тетрадка и листи с вписани обороти със заявление вх.№ 5136/23.05.2013 г.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Юк. Д.: Моля,  да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и ако прецените, че ревизионният акт е правилен и законосъобразен, да приемете като правилни сумите, посочени от вещото лице в графа 4 от заключението.

Претендирам присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата намирам за неоснователна. Считам, че в настоящото съдебно производство и от събраните доказателства, безспорно се доказват констатациите на органа по приходите по отношение на задълженията по ЗКПО, поради което моля да потвърдите ревизионния акт като правилен и законосъобразен, потвърден с решението на Директора на Дирекция „ОУИ” Бургас.

 

СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: