ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 09.07.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На девети юли                                               две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: Г.К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2575 по описа за 2012 година

На именното повикване в 15.15 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.Н.К., редовно призован от предходно съдебно заседание, не се явява.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София, редовно призован, представлява се от юрисконсулт П.Ст., с представено пълномощно по делото.

         За окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Г.К.

 

         По хода на делото:

         ЮРИСКОНСУЛТ СТ.: Да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становищата на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

         Съгласно протоколно определение на съда с писмо вх. № 5489/04.03.2013 г. по делото е постъпила справка от Началник на Затвора гр. Бургас ведно със становище относно постъпилата молба от лицето Д.К..

Съдът ДОКЛАДВА, че с писмо с вх. № 6192/21.06.2013 г. отново от Началник на Затвора гр. Бургас по делото е постъпила справка по отношение на лишения от свобода Д.К. – ищец по настоящото производство с приложени към справката документи от затворническото досие на ищеца.

         Съдът ДОКЛАДА, че в залата се явява и лицето И.Р.Д. – същият поискан да бъде разпитан в качеството на свидетел от страна на ищеца и с протоколно определение от 14.05.2013 г. Д. е допуснат до разпит в това му процесуално качество.

         ПРОКУРОРЪТ: С оглед на това, че разпитът на явилия се днес свидетел е поискан от страна ищеца, а същия не се явява в съдебно заседание, редовно призован считам, че разпита не следва да бъде проведен. Аз лично нямам въпроси към свидетеля.

         ЮРИСКОНСУЛТ СТ.: Поддържам становището на прокурора и моля да не бъде разпитан свидетелят, тъй като е призован по искане на ищеца. Аз нямам въпроси към свидетеля.

 

         Съдът като взе предвид, че искането за разпит в качеството на свидетел на лицето И.Р.Д. е формулирано от ищеца, както и с оглед обстоятелството, че останалите страни в процеса нямат въпроси към лицето, а и самия ищец не се явява в днешно съдебно заседание за поставяне на въпросите си към поискания от него свидетел, както и предвид факта, че съдът също няма въпроси към този свидетел

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ЗАЛИЧАВА лицето И.Р.Д. като свидетел по настоящото производство.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ СТ.: Няма да соча нови доказателства. Моля да приемете представените от затворническата администрация. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания. Няма да соча други доказателства. Да се приемат представените от затвора писмени доказателства. Считам, че може да бъде приключено събирането на доказателствата.

 

         С оглед заявеното от страните становище и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА изпратените от Началник на Затвора гр. Бургас документи като писмени доказателства по делото.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         ЮРИСКОНСУЛТ СТ.: Моля да отхвърлите изцяло иска като неоснователен и недоказан. Не се доказаха по никакъв начин каквито  и да е действия или бездействия на служителите на Затвора гр. Бургас, които са довели до претендираните вреди. Не се доказаха претърпените вреди от ищеца. Моля да ми предоставите възможност за представяне на писмена защита. Да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение.

         ПРОКУРОРЪТ: Искът, предявен от Д.К. намирам за неоснователен. Считам, че не са налице предпоставките на чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за реализиране на отговорност от държавата за вреди. От събраните в хода на съдебното производство документи считам, че по никакъв начин не се доказаха твърдяните от ищеца факти, което обуславя и липсата на основателност на предявения иск. Моля за вашето произнасяне в този смисъл.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: