ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,10.10.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На десети октомври                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 2574 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14.34 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „МИКИ 51 – С.Н.“, редовно уведомен, представлява се от адв.И., представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Оперативни дейности“ – Бургас, ГД „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, редовно уведомен,  представлява се от юрисконсулт Ж., която представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата на ЕТ „Мики 51 – С.Н.“ против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-596-0224747/13.08.2018г. издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ – Бургас, ГД „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.И.: Поддържам жалбата и заявените за допускане с нея писмени доказателства, както и поддържам искането за допускане до  разпит на един свидетел, който не водя за днешно съдебно заседание. С разпита ще установява изложените в жалбата факти относно времето, в което едноличният търговец е отворил магазина и започнал работа, фактът, че при започване на работа е върната сумата в размер на 100лв.

 

Юрисконсулт Ж.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете приложените към административната преписка писмени доказателства.

Представям и моля да приемете разпечатка от регистъра на административно-наказателни преписки, видно от която наказателно постановление към момента не е издадено. Т.е. административно-наказателното производство е висящо пред административно-наказващия орган, вероятно, поради количеството на преписките особено през  лятната кампания, касае се за натовареност и не успяват в срока. Съгласно ЗАНН срокът е 6-месечен.

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства и административната преписка по съставения обжалван административен акт, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства, както и представената днес от ответната страна разпечатка от регистъра на административно наказателни преписки на НАП.

 

Съдът намира, че делото следва да бъде отложено и да се даде възможност да бъде разпитан свидетелят, който ще установи важни обстоятелства касаещи спора по същество, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност на жалбоподателя в следващото съдебно заседание да осигури един свидетел при режим на довеждане.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 07.11.2018г. от 14.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: