Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    1891          29.10.2018 г.             град Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на четвърти октомври две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Панайот Генков

 Членове: 1. Станимира Друмева

                   2. Веселин Белев

 

при секретаря К. Л. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Генков касационно наказателно административен характер дело номер 2572 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, чрез адвокат М. с адрес за призоваване и връчване на съобщения в гр. Бургас, ул. „Оборище“ № 90, ет. 1-2 против решение № 737/06.06.2018 г., постановено по НАХД № 6120/2017 г. на Районен съд - Бургас, с което е изменено наказателно постановление № НП 27-173-2 от 13.11.2017 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, гр. София, с което на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева на основание чл. 229, ал. 3 от Закона за здравето, във връзка с чл. 235 от Закона за здравето за нарушение на чл. 3 от Наредба за осъществяване на право на достъп до медицинска помощ, приета с ПМС 119 от 22.05.2006 г., във връзка с чл. 81, ал. 3 от Закона за здравето. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание касаторът се представлява от адвокат М., който иска отмяна на решението, поради допуснати съществени процесуални нарушения довели до необоснованост и неустановеност на фактическата обстановка свързана със състава на нарушението.

Ответникът – Изпълнителна агенция „Медицински одит“ не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура –  Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред Районен съд –  Бургас е образувано по жалба на „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед“ ЕООД против наказателно постановление № НП 27-173-2 от 13.11.2017 г. на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, гр. София. Отговорността на дружеството е ангажирана за това, че не е поставена на общодостъпни места в сградата на лечебното заведение информация относно: здравните дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК; безплатно предоставяните медицински услуги по чл. 82 от Закона за здравето; случаите, когато лицата имат право на целеви средства от републиканския бюджет, и начина на отпускането им; случаите, когато лицата заплащат медицинска помощ; вида и цената на медицинските и други услуги по чл. 2, ал. 3, реда за ползването и начина на заплащането им. Посочено е, че лечебното заведение има сключен договор № 021372/11.05.2017 г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки с НЗОК. Деянието е квалифицирано като нарушение на чл. 3 от Наредба за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ, приета с ПМС 119 от 22.05.2006 г., във връзка с чл. 81, ал. 3 от Закона за здравето.

За да измени оспореното наказателно постановление, първата инстанция е приела, че категорично е установено, че на 18.05.2017 г. в „МБАЛ Бургасмед“ ЕООД не е било поставено  на общодостъпно място информация относно: здравните дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК; безплатно предоставяните медицински услуги по чл. 82 от Закона за здравето; случаите, когато лицата имат право на целеви средства от републиканския бюджет, и начина на отпускането им; случаите, когато лицата заплащат медицинска помощ; вида и цената на медицинските и други услуги по чл. 2, ал. 3, реда за ползването и начина на заплащането им, но доколкото по делото не са установени отегчаващи отговорността обстоятелства, а извършеното нарушение е първо за касатора, то наложената имуществена санкция следва да бъде намалена до минимално предвидената от законодателя.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК, по реда на глава ХІІ от АПК.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Настоящият съдебен състав приема, че АУАН и НП са издадени от компетентни органи и в предвидените от ЗАНН срокове, като от формална страна са спазени изискванията на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН. По същество описаната фактическа обстановка се установява от събраните в производството писмени и гласни доказателства, като установеното нарушение за което е съставен АУАН и е издадено оспореното НП, действително е осъществено от наказания правен субект.

Възраженията на касатора са неоснователни.

Не е налице твърдяното от касатора нарушение на чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН, а именно липса на посочване на мястото на извършване на нарушението. Както в АУАН, така и в обжалваното НП изрично е записано, че нарушението е извършено в „МБАЛ Бургасмед“ ЕООД, с адрес на осъществяване на дейността в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник“, зона А. Така направеното описание настоящият състав счита, че в достатъчна степен дава възможност на лицето да разбере къде точно е извършено нарушението и непосочването на конкретно общодостъпно място по никакъв начин не ограничава правото на защита на наказаното лице, доколкото е уточнено за кое точно лечебно заведение се касае и е посочен адреса на който лечебното заведение упражнява дейност.

Неоснователно е и възражението на касатора за недоказаност на твърдяното нарушение. Действително в хода на съдебното производство пред Районен съд – Бургас е била разпитана свидетелката Климентова, която работи от две години като регистратор в МБАЛ „Бургасмед“, но от показанията на същата не се установява по категоричен начин, че именно на 18.05.2017 г. – датата на нарушението на общодостъпно място в сградата на лечебното заведение е имало информация относно посочените в чл. 3 от Наредбата за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ обстоятелства. Свидетелката посочва, че при проверката е присъствала и от проверяващите са били поискани ценоразписите, но не посочва дали същите са били представени на проверяващите. Твърди, че по принцип има ценоразписи на видно място отпред на регистратурата, но не и че на конкретната дата на нарушението е имало такива. От друга страна видно от показанията на свидетелката Ганчева, свидетел на нарушението по категоричен начин се установява липсата на поставен ценоразпис на монитори или на регистратурата, като тези показания кореспондират с изложеното в съставения констативен протокол, АУАН и НП.

Напълно се споделят от настоящия състав мотивите на Районен съд – Бургас за редуциране на наложената имуществена санкция в минимално предвидения от законодателя размер, а именно 500 лева.

Като е изменил обжалваното наказателно постановление Районен съд – Бургас е постановил правилно решение, което следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХIII състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 737/06.06.2018 г.,  постановено по НАХД № 6120/2017 г. на Районен съд – Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                     

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                 

 

                                                                      2.