ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 23.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и трети юни                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2572 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателката В.Г.Ц., редовно призована, не се явява. За нея се явява адвокат Н., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За ответника – директор на Дирекция „ОДОП” при ЦУ на НАП Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба от адвокат Н. с искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, в която са формулирани три въпроса. Към същата молба е приложена молба по чл.192 от ГПК с искане да бъде задължено трето неучастващо по делото лице – ТД на НАП Бургас, да представи писмени доказателства.

 

АДВОКАТ Н. – Исканията ми за представяне на доказателства от трето неучастващо по делото лице са във връзка с твърдението ни, че няма укрити продажби от жалбоподателката. Поддържам искането.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Нямам възражения по искането за назначаване на експертиза. Няма как по компетентност ние да разпоредим да бъдат представени исканите доказателства.

 

СЪДЪТ намира искането на жалбоподателя за извършване на съдебно-счетоводна експертиза за допустимо и основателно, касаещо събирането на годни и относими доказателства, за които сам не разполага със специални знания, поради което и на основание чл. 195, ал. 1 от ГПК, във връзка §2 от ДР на ДОПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършване на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства и извърши справка в счетоводството на жалбоподателя, да даде заключение по формулираните от адвокат Н. въпроси, обективирани в нарочна молба с вх.№ 5066/29.05.2015г.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице М.Д., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит.УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 350 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит

 

Във връзка с постъпилата молба от същия процесуален представител с която на основание чл.192 от ГПК иска да бъде задължен ТД на НАП Бургас да представи заверени копия, намиращи се в данъчното досие на ЕТ „В.Ц.” от съставени констативни протоколи, актове за установяване на нарушения и наказателни постановления за периода 2008г. - 2012г., които да касаят търговския обект, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА директора на ТД на НАП Бургас, в 7-дневен срок от съобщаването да представи по административно дело №2572/2014г. по описа на Административен съд гр. Бургас заверени копия от констативни протоколи, актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления, намиращи се в данъчното досие на ЕТ „В.Ц.”, ЕИК 102220946, за периода за периода 2008г. - 2012г.

Препис от молбата и копие от съдебния протокол, съдържащ това определение да се изпратят на директора на ТД на НАП Бургас.

ПРЕДУПРЕЖДАВА директора на ТД на НАП Бургас, че при неизпълнение в срок на вмененото му задължение, ТД на НАП Бургас носи отговорност по чл.87 от ГПК и отговаря пред страната за причинените и́ вреди.

Определението не подлежи на обжалване.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 03.11.2015г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

ДАВА възможност на двете страни в едномесечен срок от днес да изчерпят доказателствените си искания във връзка със становищата си по спора.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: