ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 21.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и първи април                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2572 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателката В.Г.Ц., редовно призована, не се явява и не се представлява.

За ответника – директор на Дирекция „ОДОП” при ЦУ на НАП Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на ответника, че следва да спазва реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълнява разпорежданията на съда и да се въздържа от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава участниците в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против ревизионен акт № Р-02-1400337-091-01/06.10.2014г. издаден от орган по приходите при ТД на НАП, в частта, в която е потвърден с решение № 344/02.12.2014г. на директора на Дирекция „ОДОП” при ЦУ на НАП Бургас.

Производството се движи по реда на глава ХVІІ и ХІХ от ДОПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания. Да бъдат приети тези, които са приложени към административната преписка.

 

На основание чл. 157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заварени копия от административната преписка съгласно опис на л.993-998 от делото.

 

Съдът, като взе предвид, че ревизионното производство е протекло по реда на чл.122 и сл. от ДОПК, както и обстоятелството, че в жалбата се съдържат възражения, които оспорват тези констатации, наред с възражението за изтекла давност по отношение на някои периоди и възражение за приложение на чл.124а от ДОПК счита, че на основание чл.171, ал.4 от АПК, във вр. §2 от ДР на ДОПК, следва да укаже на жалбоподателя, че носи тежестта да докаже всички факти и обстоятелства, които твърди в жалбата, че са се осъществили, както и да ангажира доказателства за оборване на констатациите на ревизиращия орган, съдържащи се в обжалвания акт, във вр. с разместената доказателствената тежест, регламентирана в чл.124, ал.2 от ДОПК.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на жалбоподателя, в 14-дневен срок от днес, в писмен вид да изчерпи доказателствените си искания във връзка със становището си по спора, изразено в жалбата и във връзка с указанията за разпределението на доказателствената тежест, които са посочени от съда.

 

         Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.06.2015г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение на жалбоподателя.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: