ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 03.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На трети ноември                                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2572 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателката В.Г.Ц., редовно призована, не се явява и не се представлява.

За ответника – директор на Дирекция „ОДОП” при ЦУ на НАП Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице М.Д..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

Съдът, ДОКЛАДВА постъпила молба от адвокат Н., с която иска да бъде даден ход на делото, посочва, че е ангажирана с друго дело пред ВАС, иска да бъде изслушано вещото лице и да бъде приета експертизата, както и депозирано писмо 11-03-3324#1/06.07.2015г. Няма доказателствени искания и претендира направените разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Да се даде ход на делото.

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 26.10.2015г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

М.Д.Д., 50 г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Представила съм заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Нямам въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС на СЪДА – Всички изводи, които сте правили в заключението само от документите по делото ли са?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Не съм ползвала делото, дадоха ми първични счетоводни документи от фирмата.

Това, което имаха при тях като документи, ги има и по делото, фактури, книга за материални запаси, само данъчните декларации ги няма, но съм ги ползвала като основание за сравняване на счетоводните данни.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателно възнаграждение в размер на 372.60лв., от които 350лв. внесени под формата на първоначален депозит. ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателката в 7-дневен срок от днес да представи доказателство за довнасяне на разликата от 22,60 лв.

Да се издаде РКО за първоначалния депозит и след получаване на доплащането – втори РКО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

С оглед становището на пълномощника на ответника, предвид писменото изявление на пълномощника на жалбоподателя за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка §2 от ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите обжалвания ревизионен акт, потвърден с решението на Директора на Дирекция „ОДОП” Бургас. Поддържам мотивите изложени в ревизионния акт и в решението.

Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 390,67лв.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: