ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 07.11.                                                                       град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седми ноември                                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2571 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Г.Г., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Кмет на Община Бургас , редовно призован, се представлява от юк. И., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

юк. И.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника  и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от  С.Г.Г. първоначално против отказ, обективиран в писмо изх. № 94-01-26698(6) от 25.08.2017 г., който отказ впоследствие е обективиран и в нарочно постановено Решение № 2336/01.09.2017 г. на кмета на Община Бургас, с което на основание чл 32, ал. 3 от ззлд административният орган е отказал представяне на лични данни.

 

юк. И.: Считам жалбата срещу отговора на секретаря на Община Бургас за недопустима. Отговорът не представлява отказ за предоставяне на административна услуга чрез издаване на Удостоверение за родствени връзки. С писмото-отговор са дадени указания за окомплектоване на искането и за представяне на доказателства за правото на жалбоподателя да получи исканото Удостоверение съгласно Наредбата за издаване на Удостоверения въз снова на Регистъра на населението. Затова отговорът не представлява ИАА, подлежащ на обжалване по реда на апк и в тази връзка считам, че жалбата срещу отговорa е недопустима и в тази си част производството следва да бъде прекратено. В случай, че съдът приеме, че жалбата е допустима, то считам същата за неоснователна.

По отношение на жалбата  срещу решението за предоставяне на лични данни по реда на ЗЗЛД считам същата за неоснователна. Моля да приемете представените административни преписки като доказателство по делото. Нямам други доказателствени искания. Представям и моля да приемете единствено доказателства относно представителната власт на административния орган и делегираните пълномощия на секретаря на Община Бургас. Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед заявеното становище и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

юк. И.: Считам жалбата срещу отговора за недопустима, респективно неоснователна, а  жалбата срещу решението на кмета на Община Бургас за неоснователна. С факта на осиновяването са се установили родствени отношения между осиновен и осиновител, като юридическият факт, който поражда тези родствени отношения, е различен - осиновяването не е произходът по силата на установената в закона фикция. Затова подробно изложените твърдения в жалбата, че с осиновяването само се изменят правата и задълженията на страните, намиращи израз в съставянето на нов акт за раждане, са неоснователни. Напротив юридическият факт на осиновяването създава родствени отношения, приравнени на тези, възникващи от биологичното родство. Това налага издаването на нов акт за раждане, който е официален документ, удостоверяващ произхода на едно лице от родители. Ето защо родители на жалбоподателя съгласно съставения акт за раждане са неговите осиновители, а не биологичният му родител, който се явява трето лице и като такова за него административният орган е изискал съгласие за представяне лични данни на жалбоподателя. Изразеното несъгласие обосновава правилността на постановения отказ за представяне на данни на жалбоподателя. В този смисъл е налице постановено съдебно решение по отношение на същия жалбоподател на Административен съд гр. Враца, който предоставям за сведение на съда. Предвид това считам жалбата за неоснователна. Моля за срок за изготвяне и представяне на писмена защита.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Предоставя възможност на процесуалния представител на ответника в 7 срок считано от днес да изготви и представи по делото подробно становище по същество на спора.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: