ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 11.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На единадесети декември                      две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С. А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2570 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БИЖУМАНИЯ“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат А., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.А.Е., редовно уведомена, не се явява и не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „БИЖУМАНИЯ“ ЕООД против заповед №2217/22.08.2017 г. на кмета на община Бургас, с която е определена М.А.Е. за спечелил търга, обявен със заповед №1321/30.05.2017 г. на кмета на община Бургас, за отдаване под наем за срок от пет години на самостоятелно обособен обект № 22, с площ от 14.06 кв.м., актуван с Акт № 10/13.12.1996 г. за публична общинска собственост, разположен в Спортна зала „Младост“, изграден в УПИ ІІ, кв. 49 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, при граници: север – фоайе, изток – обект № 22, юг – коридор, запад – вход, предназначен за търговска дейност, с искане за отмяна на заповедта изцяло като неправилна, незаконосъобразна и необоснована и за присъждане на разноските по делото.

 

АДВОКАТ А.: Уважаема госпожо съдия, от името на моя доверител поддържам подадената жалба.

Имам искане по доказателствата за разпит на един свидетел, който водим. С показанията на свидетеля ще установяваме обстоятелствата, изложени от нас в жалбата.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо председател, оспорвам предявената жалба като неоснователна.

Нямам възражение по доклада на съда.

По повод направеното доказателствено искане за разпит на свидетел, се противопоставям, като го намирам за неоснователно. Считам, че фактите и обстоятелствата по издаване на процесната заповед следва да бъдат доказвани единствено с писмени доказателства. По делото е представена цялата преписка по издаване на заповедта. Всичко това носи белезите на писмено доказателствено средство.

Моля да приемете заверено копие от протокола на тръжната комисия, видно от който госпожа М.Е. е определена за спечелила търга, тъй като е предложила по-висока наемна цена.

АДВОКАТ А.: Поддържам искането за разпит на свидетел, тъй като  имаме твърдение в жалбата, които не са свързани само с тръжната документация и то е за използване на служебно положение. Ние твърдим, че г-н Д.И. е използвал служебното си положение, за да бъдат обявени на търг само тези два обекта, тъй като в близост има десет такива обекта, които също са били на търг през 2011 г., след което през 2017 г. се провежда търг само за тези два процесни обекта.

 

СЪДЪТ по доказателствата намира, че следва да приеме като такива представените до момента писмени документи, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника писмени документи, съгласно опис, съдържащ се в придружителното писмо до съда – л. 2 и л. 3 от материалите по делото, както и днес представения от процесуалния представител на ответника протокол от заседание на тръжна комисия, проведено на 29.06.2017 г.

Намира, че следва да остави без уважение искането на пълномощника на жалбоподателя за допускане на свидетелски показания по делото за установяване на посочените факти и обстоятелства като неотносимо към предмета на спора. Дали са открити тръжни процедури и за други обекти или не, съдът намира за неотносимо към спора, тъй като се касае за отделни самостоятелни административни производства, приключващи с отделни заповеди, които подлежат на самостоятелно обжалване, а и не се обосновава и правен интерес по отношение на жалбоподателя за претендиране на участието му в други производства, за да имат някакво отношение по спора. Воден от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на пълномощника на жалбоподателя за допускане на свидетелски показания за установяване на сочените от него факти.

 

АДВОКАТ А.: В днешно съдебно заседание представям писмо на ОП „Спортни имоти” с изх. № 281/11.09.2017 г. до фирмата на моя доверител, от което е видно, че Директорът на ОП „Спортни имоти” го кани незабавно да преустанови ползването на процесния обект, за който е проведен търгът. Този обект не е собственост на ОП „Спортни имоти”, директорът няма право да отправя такава покана и това писмо е доказателство за нашите твърдения в жалбата.

Други доказателства няма да соча.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Предоставям на съда за това доказателствено искане. Аз лично считам, че е неотносимо към предмета на спора.

Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото представеното от адвокат А. писмо с изх. № 281/11.09.2017 г. на ОП „Спортни имоти”.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ А.: Уважаема госпожо съдия, моля да уважите подадената от доверителя ми жалба и да му присъдите разноските по делото.

Ще представя писмена защита, за която моля да ми бъде даден срок.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо председател, моля да отхвърлите така предявената жалба като изцяло неоснователна и недоказана. Всички посочени от жалбоподателя пороци не обуславят наличието на нито едно правно основание, което да води до незаконосъобразност на оспорената заповед. Същата е издадена въз основа на резултатите от проведения търг, на който законосъобразно за спечелил търга е обявено лицето, предложило по-високата наемна цена. Считам, че са налице достатъчно доказателства, които безспорно установяват законосъобразността на оспорената заповед и по същество моля да отхвърлите жалбата и да потвърдите заповедта като законосъобразна и правилна.

Моля за срок за писмени бележки.

Също моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ на страните седемдневен срок от днес за представяне на писмени бележки по делото.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: