ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 11.03.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на единадесети март през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: М.В., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2570 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 14:30 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в 15:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Едноличен търговец „Ремстрой-инвест-Д. Б. – Р. Б.”, редовно призован, не се явява лично. Представлява се от адвокат Н. П. А. ***, с представено на л.14 пълномощно и днес представен договор и пълномощно.

За ответника - Директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ А. – Да се даде ход на делото

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по повод подадена жалба от ЕТ „Ремстрой-инвест-Д. Б. – Р. Б.” против заповед № 198/23.05.2014г. издадена от директора на ТД на НАП Бургас, с която е наложена принудителна административна мярка „Запечатване на обект павилион за пакетирани стоки” находящ се в гр. Бургас, бул. *** за срок от един месец и е забранен достъпа до обекта за срока на действие на ПАМ.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът указва на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

Указва, че всяка от страните е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

АДВОКАТ А. – Поддържам жабата. Моля да приемете приложените писмени доказателства. С допълнителна молба съм поискала да бъде приложено адм.д. № 2431/2014г. Не поддържам това искане днес. Моля да приемете доказателствата, както и определение с което е отменено допуснатото предварително изпълнение на ПАМ. Твърдя, че определението е влязло в сила.

Моля да бъде разпитан като свидетел актосъставителя, тъй като моята доверителка е написала възражение, на което административния орган не е обърнал внимание. Искам да докажа, че проверката е била извършена след като актосъставителя сам си е взел пакетче дъвки и е избягал, хвърлила е един лев в монетника. На стр.2 от протокола за извършена проверка е записано, че е извършена проверка на касова наличност с издадените касови бонове. Долу в таблица – касова наличност от фискалното устройство е 145 лв., фактическата е 164,40лв., средствата в начало на работния ден – 30 лв. Това е отразено в протокола. Доказателственото искане за разпит на свидетеля е за да установя, че фактите от протокола за извършена проверка потвърждават твърдението на жалбоподателката.

Нямам други доказателствени искания.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка документи, като доказателства по делото.

ПРИЛАГА определение №2373/13.12.2014г. постановено по адм.д.№ 2431/2014г. по описа на Административен съд гр. Бургас, към делото.

 

Съдът намира доказателственото искане за събиране на гласни доказателства чрез разпит на актосъставителя за недопустимо. Изложените обстоятелства по издаването на оспорения акт са отразени в писмен вид в официален документ и събирането на гласни доказателства за установяване на противното е недопустимо по силата на чл.164, ал. 1, т.2 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ направеното от процесуалния представител на жалбоподателя доказателствено искане за разпит на актосъставителя.

 

АДВОКАТ А. – Няма да соча други доказателства. Не поддържам искането за прилагане на цялото адм.дело № 2431/2014г. Административен съд гр. Бургас.

 

С оглед изразеното становище от процесуалният представител на жалбоподателя за липса на доказателствени искания, съдът счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата;

 

ДАВА ход по съществото на спора:

 

АДВОКАТ А. – Моля да се уважи жалбата по съображенията изложени в нея. Атакуваната заповед е немотивирана. Моля да вземете предвид всички съображения изложени в жалбата, вкл. като обсъдите приложените доказателства.

Моля да ни бъдат присъдени разноски по делото, за което не представям списък по чл. 83 от ГПК. Разноските са в размер на 50 лв. държавна такса и 600 лв. адвокатски хонорар.

Моля да ми бъде предоставена възможност за представяне на писмена защита, като моля съобщенията да бъдат изпращани до мен.

 

Съдът на основание чл.149, ал.3 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, предоставя на процесуалния представител на жалбоподателката срок за представяне на писмени защити по съществото на спора до приключване на работния ден на 18.03.2015година.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: