ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 22.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и втори март                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 256 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Е.Х.Я., редовно призован, не се явява. Представлява се от адвокат Р.Н., с представено на л.4 от делото пълномощно

Ответникът временно преназначен на длъжност „Началник” Сектор „Пътна полиция” ОД МВР Бургас, редовно призован, няма представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ Н. – Няма процесуални пречки да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по жалба против заповед № 769з-8/18.01.2016г на ВПД началник сектор „ПП” при ОД МВР Бургас, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „Порицание” за срок от шест месеца, на основание чл.194, ал.2, т.1, чл.197, ал.1, т.3, чл.200, ал.1, т.11, предложение второ и чл.204, т.4 от ЗМВР

 

АДВОКАТ Н. – Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания. Моля да се приемат приложените по делото писмени доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателства и да се даде ход на делото по същество.

Оттеглям направеното с жалбата искане за разпит на свидетели.

 

На основание чл. 157 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.9 от делото.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от съобщаването да представи по делото доказателства за компетентността на органа да издаде обжалваната заповед, както и да представи Указанията за работа на полицейските служители със системата за видеонаблюдение монтирана в автомобили, утвърдени със заповед на министъра на вътрешните работи рег.№ 8121з-197/27.03.2015г.

ДАВА възможност на двете страни в същия срок да изчерпят всички свои доказателствени искания във връзка със становищата си по спора.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 19.04.2016г. от 10.45ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение на ответника за задълженията, които са му вменени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.45 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: