ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 19.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На деветнадесети април                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 256 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.56 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Е.Х.Я., редовно призован, се явява лично и с адвокат С.И., надлежно упълномощен, с представено пълномощно.

Ответникът впд началник Сектор „Пътна полиция” ОД МВР Бургас, редовно призован, няма представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната и неговия пълномощник, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ И. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че по делото са постъпили на 31.03.2016г. от ответника писмени доказателства съгласно указанията на съда от предходно съдебно заседание.

ДОКЛАДВА, че по делото на 14.04.2016г. е постъпила молба от жалбоподателя Е.Я., с която заявява, че оттегля пълномощното на адвокат Н. и е упълномощил нов адвокат – С.И..

 

АДВОКАТ И. – Запознат съм с представените доказателства.

Моля да бъде разпитан един свидетел, като с неговите показания ще се установява как се извършва инструктажа в смените на ПП КАТ при ОД МВР Бургас и как се установява дали устройствата, които получават съгласно ежедневната си работа са изправни. Свидетелят е младши автоконтрольор в сектор „Пътна полиция” Бургас.

 

Съдът, с оглед направеното доказателствено искане от процесуалния представител на жалбоподателя

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит водения от жалбоподателя свидетел.

 

Съдът въведе в залата водения свидетеля.

Сне самоличността на свидетеля, както следва:

С. Костадинов П., 41г., неосъждан, без родство с жалбоподателя, работи заедно с жалбоподателя, не са в един екип. Води съдебен спор с ответника на свои собствени основания.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ И. – Бихте ли разказали как се извършва инструктажа при започване на смяна в сектор „ПП”, по какъв начин и установява ли се дали получените от вас технически средства са изправни?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Отиваш сутринта, през деня или вечерта на работа. Началникът или друг командир на отделение вижда на смяна ли си, получаваш техническите средства, зачислени към смяната. Това са дрегер, таблета и автомобил, разписваш се на ежедневната ведомост и след като вземеш техническите средства, влизаш вътре в наряда – излизаш на работа със съответния колега. Дали работят тези технически средства се установява, като ги включваш и виждаш дали е изправен или не, когато е изправен пише „готов за експлоатация”. Всеки един служител, преди да започне смяната трябва да е запознат. Също така се гледа и за радиостанцията за ограничен достъп – таблета, там е написан наряда, кои служители и кои технически средства са – дрегер, радиостанция за отдалечен достъп – таблет, това е.

ВЪПРОС на АДВОКАТ И. – По отношение на системата за видеонаблюдение монтирана в автомобила, което включва видоенаблюдение и микрофони, при започване на смяната установявате ли дали тези системи са изправни?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Това не може никой да разбере, тъй като тя (системата за видеонаблюдение) е в колата, ти не можеш да разбереш нищо, камерите сами се включват, изключват, не можеш да ги провериш. Файловете се гледат в София. Обективно, технически нямаме власт над тази камера. Не знаем кой я включва и кой я изключва. Казват, че при запалването на автомобила се включват камерите и микрофоните.

ВЪПРОС на СЪДА – Налагало ли Ви се е вие да включвате тези камери?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Те са към автомобила. Твърдя, че никога не съм включвал такива камери.

ВЪПРОС на АДВОКАТ И. – Има ли дисплей, който да показва дали камерата възпроизвежда или записва.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Няма.

ВЪПРОС на СЪДА – Има ли сигнализация дали работи?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ – Има сигнализация за нощно време, има един диод, само светва диода, но не знаем дали записва или не. През деня нищо не може да се разбере.

ВЪПРОС на АДВОКАТ И. – Бих искал да предявите ежедневната ведомост на л.26 от делото.

На ред 13 е записан Е.Я. - бихте ли обяснили, в графа 7 забележка, какво е записано и какво означава?

 

Съдът предяви на свидетеля ежедневната ведомост находяща се на л.26 от делото.

 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Графа едно е броят на служителите през деня, името на служителя и патрулния участък, в графи трита и четвърта - на коя територия, петата графа е кога е на работа от 7ч.-19ч. или от 19ч.-7ч., на графа шест е подпис на служителя, на графа 7 е номерът на автомобила, с която е излязъл на работа, второто е номера на таблета, 147 е номера на таблета, а 0068 – номера на дрегера. Това е.

ВЪПРОС на АДВОКАТ И. – Какво означава графа 7.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Това са техническите средства при излизане, които всеки един служител получава, това е номера на автомобила, номера на техническото средство и номера на дрегера.

АДВОКАТ И. – Нямам други въпроси.

Съдът освободи свидетеля от залата.

АДВОКАТ И. – Представям списък на разноските, на колегата съм платил и моля да го приложите по делото.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, депозирани с молба на л. 34 от делото, заявление на л. 43, и заявление на л. 52 от делото.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ И. – Моля уважаемия съд да отмени заповед № 769з-8/18.01.2016г. на в.н.д. началник сектор „ПП”, поради това, че е издадена при съществено нарушение на административнопроизводствените правила, в противоречие с материалноправините разпоредби и несъответствие на целта на закона.

Моля да бъдат присъдени в тежест на ответника - ОД на МВР Бургас направените от довереника ми разноски в размер на 1200 лв., както и моля да ми дадете срок, в който да представя подробни писмени бележки.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: